BAHARİYE MEVLEVİHANESİ

H.1031 yılında Kaptan-deryâ ve dâmâd-şehriyârî (sonradan sadrâzam) OhriliHüseyin Paşa tarafından Beşiktaş’da bugünkü Çırağan Sarayı’nın bulunduğu yerde tesis edilen, bir ara Saray’a bitiflik Musâhib Abdî Bey’in yalısına ve oradan da H. 1286’da Maçka’da küflâd olunan Mevlevihâneye taşınan ve bilâhire oraya da bir kışlayı hümâyun inşasına lüzum görüldü- H. 1291-94 yılları arasında Eyüb Bahâriyesinde yapılan yeni Mevlevihâne’ye nakledilen bu dergâhın, İstanbul’un sanat,kültür ve irfan hayatında renkli hatıraları kalmıştır. Burada birçok değerli sanatkâr ve tanınmış şahsiyetler yetişmiştir.