GÖREV TANIMLARI

T.C.

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Eyüp Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Veteriner İşleri Müdürlüğü amaçları doğrultusunda örgütlenme şeklini ve yapısını, işleyiş biçimini ve iş akışını, işbirliği yaptığı kurum ve diğer müdürlüklerle olan ilişkilerini üst seviyede tutarak hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği artırmaktır.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu yönetmelik, Veteriner İşleri Müdürlüğündeki personelin çalışma usul, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

YASAL DAYANAK

MADDE 3 - Bu yönetmelik aşağıda belirtilen Kanun ve Yönetmeliklere istinaden hazırlanmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

5216 Sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanunu

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkülüne Dair Kanun

2872 Sayılı Çevre Kanunu

7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Ev ve süs hayvanlarının ticari olmayan hareketlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartlarına dair yönetmelik

Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

TANIMLAR

MADDE 4 - Bu yönetmelikte yer alan;

a) Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,

b) Belediye: Eyüp Belediyesini,

c) Başkanlık:Eyüp Belediye Başkanlığını,

ç) Başkan: Eyüp Belediye Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı: Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

e) Müdürlük: Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünü,

f) Müdür: Veteriner İşleri Müdürünü,

g) Birim Sorumlusu: Veteriner İşleri Müdürlüğü Birim Sorumlularını,

h) Personel: Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personelini,

ı)Bakımevi: Büyükşehir Belediyesi Kısırkaya, Cebeci, Hasdal veya Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı geçici bakımevi statüsündeki Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği,

i) Hayvan Hastanesi : İstanbul İli dahilindeki özel ve kamu hayvan hastanelerini,

j) Laboratuvar: Pendik Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü , Resmi Yetkili Özel Laboratuvarları ve Üniversite Laboratuvarlarını,

k) Marazi Madde: Laboratuvarda analizi yapılacak olan maddeyi,

l) Mevzuat: Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve diğer mer’i mevzuatı,

m) Başıboş hayvan: Sahipli veya sahipsiz sokaklarda kontrolsüz, salma gezen hayvanı,

n) Sahipsiz hayvan: Bir sahibi olmayan, korunmasız ve sokakta serbest halde dolaşan hayvanı,

o) Sahipli Hayvan: Bir şahsın sorumluluğunda, aşı ve tedavileri yaptırılan, barınacak yeri olan, bağlı bulunduğu belediyeye mikroçiple kayıtlı hayvanı,

ö) Müşahede: Isırık veya tırmalama vakası yapan hayvanın on gün süreyle ya sahibinde ya da belediyeye ait yerde gözlem altında tutulması,

p) Kısırlaştırma: Hayvan popülasyonunun kontrol altında tutulması amacıyla, üremenin durdurulması için erkek ve dişi hayvanların üreme organlarının operasyonla alınması işlemini,

r) Zoonoz Hastalık: Hayvanlardan insanlara, geçebilen bulaşıcı hastalığı,

s) Antropozoonoz Hastalık: İnsanlardan hayvanlara geçebilen bulaşıcı hastalığı,

ş) Hayvan Defin Alanı : Sahipsiz veya sahipli hayvanların defnedildikleri sınırlı, tanımlı alanı,

t) Ötenazi: İlaçların uygulanması ile, his ve acı duygusu ortadan kaldırılmak suretiyle acı çektirmeden, uyku halinde iken canlının ebediyen uyutulması,

u) Exitus(Ex.): Ölüm,

ü) Vektör : Mikro organizmaları bünyesinde barındıran, taşıyan, bunları insan vücuduna bulaştıran, çevre ve insan sağlığını tehdit eden etki,

v) Dezenfeksiyon : Hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziki, kimyevi yöntemler ve ultraviyole ile yok edilmesi işlemini,

y) Rehabilitasyon : Hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksatlıyla; yakalama, müşahede altına alma, tedavi etme, paraziter mücadele, kısırlaştırma, işaretleme (kulağa çentik, mikroçip ve logolu renkli küpeleme), aşılama, sahiplendirme, sahiplendirilemeyeni alındığı ortama bırakma prensibine göre çalışarak insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Bağlılık ve Teşkilat Yapısı

KURULUŞ

MADDE 5 - Eyüp Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'' gereğince 10.03.2016 tarih ve 39 sayılı Eyüp Belediye Meclisi’nin kararı ile kurulmuştur.

PERSONEL

MADDE 6 – Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde Müdür, Birim Sorumluları,Veteriner Hekimler, Memurlar, İşçilerden ve diğer personelden oluşmaktadır.

BAĞLILIK

MADDE 7 – Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

TEŞKİLAT YAPISI

MADDE 8 – Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısında Müdüre bağlı;

a) Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Hizmetleri Birimi

b) İlaçlama ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Birimi

c) İdari İşler Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 9 - Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Görevleri Şunlardır;

1 -Sokak Hayvanı Rehabilitasyon, Kontrol Denetim ve Kayıt Tescil Hizmetleri:

a) Sahipsiz başıboş sokak hayvanları için geçici bakımevi statüsünde Rehabilitasyon Merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksatlıyla; yakalama, müşahede altına alma, tedavi etme, paraziter mücadele, kısırlaştırma, işaretleme (kulağa çentik, mikroçip ve logolu renkli küpeleme), aşılama, sahiplendirme, sahiplendirilemeyeni alındığı ortama bırakma prensibine göre çalışarak insan, hayvan ve çevre sağlığını korumak.

b) Sahipsiz hayvanlarla ilgili işlemlerin sahipsiz hayvan kayıt defterine veya uyumlu dijital sistemlere işlenmesini sağlamak.

c) Başıboş hayvanların yakalanmasını öncelikle elle, yakalama kafesi ve yakalama oltası ile yapmak. Bu araçlarla yakalanamadığı durumlarda Veteriner Hekim kontrolünde anestezi ile yapmak.

ç) Sahipsiz hayvanlardan kaynaklanan ısırık ve tırmalama vakalarında ısırılan şahıs tarafından tespit edilen hayvanın, tutanak ile alınarak müşahede kafesinde tutulması, muayenelerinin rapor halinde ilgili kurumlara yollanmasının sağlanması ve hayvanın ölmesi veya kuduz belirtileri göstermesi durumunda kesin tanı için ilgili laboratuvara yollanması ve sonrasında ilgili kurumlara bilgilendirme yazışmaları yapmak.

d) Görsel ve yazılı yayınları kullanarak sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak.

e) Sokak hayvanlarının trafik kazası ve yaralanması gibi durumlarda acil müdahaleler yapmak. İleri sağlık hizmeti gerektiren vakalarda sokak hayvanlarının ilgili sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.

f) Sokak hayvanları için su ve beslenme odakları kurmak ve bu yerlerin devamlı kontrolü ile besin ve su ihtiyaçlarını karşılamak.

g) Sokak hayvanları ile ilgili halkın bilinçlenmesi için gerekli çalışmalar yapmak.

h) Personele yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

ı) Sokak hayvanları ile ilgili olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenciler için geçici bakımevi statüsündeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine geziler düzenlemek.

i) Sokak hayvanlarının ihtiyacı olan ilaç, sarf, temizlik, nalbur, tıbbi alet ve cihaz v.b. malzemelerin alınmasını sağlayarak ihtiyaçlarını karşılamak.

j) Sokak hayvanları geçici bakımevi statüsündeki Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine ait suyun periyodik tahlilleri ile tıbbi atıkların usulüne uygun bertarafını sağlamak.

k) Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki sahipsiz hayvanların, geçici hayvan bakım evinde rehabilitasyon ve bakımını sağlamak. Bu hayvanların sahiplendirilmesi işini gerçekleştirmek.

l) Alındığı ortama geri bırakılan sokak hayvanlarının belirli periyotlarda tekrar toplanarak periyodik aşı ve paraziter mücadelelerini yapmak.

m) Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezinde herhangi bir nedenle ölen hayvanların, mevzuata uygun imha edilmesini, hijyen ve dezenfeksiyonunu geçici bakımevinde görevli tıbbi ve teknik personel ile sağlamak.

n) Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarının giyim ve ekipman ile ilgili gereksinimlerini karşılamak.

2 – Sahipli Hayvan Kontrol Denetim ve Kayıt Tescil Hizmetleri:

a) İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sahipli hayvanlarla ilgili hayvan sağlık karnesi kontrolü ile hayvanın yaşadığı yerin ve etiyolojik ihtiyaçlarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü, hayvanın kayıt işlemlerinin kontrolü ve ilgili yasa çerçevesinde hayvan sahibinin yapması gerekenlerinin kontrolünün yapılarak eksiklikler ile ilgili tutanak tutulması ve idari işlemlerin yapılmasını sağlayarak sahipli hayvan denetimi yapmak.

b) Sahipli hayvanlarla ilgili gerekli denetimleri yaparak, hayvanların Sahipli Hayvan Kayıt Defterine veya uyumlu dijital sistemlere işlenmesini sağlarken kayıt ve tescil işlemlerini mikroçiple yapmak. Ölen veya ilçe ikametini değiştiren hayvan sahiplerinin durumunu yazılı bildirenlerin kayıtlarının silinmesini sağlamak.

c) İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hayvan üreten ,satan ,barındıran işletmeler ile hayvanlarla ilgili klinik, poliklinik, hastane, eğitim yeri, otel, pansiyon, geçici bakımevi, ev ve süs hayvanı satış yeri, kurban satış ve kesim yeri gibi işletmelerin denetimlerini yaparak eksiklikler ile ilgili tutanak tutulması ve gerekli idari işlemlerin yapılmasını sağlamak.

ç) Sahipli hayvan kaynaklı ısırık ve tırmalama vakalarında İlgili kurumlardan veya hayvan sahibinden talep gelmesi halinde hayvanı müşahede kafesine koyarak muayenelerini rapor halinde ilgili kurumlara bilgilendirme yazışması yazmak.

3 – Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Hizmetleri:

a) Zoonoz hastalıklar ile mücadele kapsamında özelikle sokak hayvanlarına yönelik paraziter mücadele ile kuduz aşısı yaparak önleyici tedbirler almak.

b) Sahipli hayvanlara yönelik geçerli sağlık karnesi kontrolü ile önleyici tedbir almak ve hayvan sahibini bilinçlendirmek.

c) Kurban bayramında canlı hayvan muayenesi ve kesim sonrası karkas muayenesi ile insanlara zoonoz hastalıkların bulaşmasını engellemek.

ç) En önemli zoonoz hastalık olan kuduz hastalığı mücadelesi kapsamında sokak hayvanları rehabilitasyonu projeleri kapsamında geçici bakımevi statüsündeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen tüm sahipsiz hayvanların kuduz hastalığına karşı aşılanmaları ve aşı uygulamalarının tekrarını yapmak.

d) Zoonoz hastalıklar ile ilgili Halka yönelik afiş ve bilgi notu v.b. bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

e) Belediyemiz, zoonoz ve bulaşıcı bir hastalık vuku bulduğunda, hastalıktan şüpheli hayvanların müşahede altına alınması için, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamındaki hükümler dahilinde kalmak üzere, Geçici Bakımevinde mevcut olan müşahede yerinde şüpheli hayvanın karantinaya alınmasını sağlar. Karantinaya alınan hayvanların bakım, beslenmesi, temizlik ve hijyeni sağlanır. Karantinaya alınan hayvanın sağlık durumunun bozulması halinde, hastalık takibinin yapılabilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışır.

f) Herhangi bir zoonoz veya bulaşıcı hastalık vukuunda kayıtlı hayvan sahiplerinin gerekli tedbirleri almaları için uyarmak.

g) Kuş gribi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi zoonozlarla mücadele için her türlü malzeme temin edip stoklamak ve yasa gereği gerekli ödeneği bütçesinden ayırmak.

4– Kurban Hizmetleri:

a) Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, İl ve İlçe Kurban Komisyonu kararları doğrultusunda tespit edilen Kurban satış ve kesim yerlerini denetlemek.

b) Belediyemizin diğer Müdürlükleri ve Kamu kuruluşları ile koordineli çalışılarak satış ve kesim yerlerinin hazırlanmasında hayvan refahı ve insan sağlığını hedef alarak gerekli düzenlemeler ile sağlıklı bir Kurban geçirilmesini sağlamak.

c) Kurban satış yerlerinde hayvanların muayenesi ile evrak ve kayıtların kontrollerini sağlamak ve akabinde kesim sonrası karkas muayenesi yapmak.

ç) Kurban Bayramında kesim yapmak isteyenlerin ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde Kesim Elemanı Sertifikası ve akabinde kesici belgesi almasını sağlamak.

d) Kurban satış alanlarında hasta hayvan tespitinde karantina çadırları oluşturmak.

e) Kurban satış ve kesim alanlarında tuvaletler, banyolar, yem depo alanları, gübre depolama alanları, rampa alanları, sosyal çadırlar ve kesim alanları v.b. diğer müdürlükler ile planlayıp uygulayarak modern kompleksler oluşturmak.

f) Kendi mekanlarında ve çiftliklerinde Kurban kesmek isteyen kişilerin yerlerinin kontrolü ile uygun olanların kesim yeri olarak belirlenmesini sağlamak.

g) Kurban kesim alanlarında ve satış alanlarında vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere bilgilendirme broşürü hazırlatılarak dağıtılmasını sağlamak.

h) Kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın kestiği hayvanların etlerinin hijyenik olarak dağıtabilmeleri için gıda maddesi konulmasında sakınca olmayan plastik poşetlerden oluşan ve et, sakatat, atık ve derinin ayrı ayrı koyulacağı Kurban Kesim Setleri alımını yaparak dağıtımını sağlamak.

ı) Kurban Bayramında izin verilen yerler dışında kurban kesilmesini engellemek.

i) Kurban satış yerine gelen hayvanların dış parazitler yönünden gerekli ilaçlamaların yapılması sağlanarak özelikle KKKA yönünden gerekli tedbirleri almak.

j) Kurban satış ve kesim yerlerinin dezenfeksiyonunun periyodik olarak yapılmasını sağlamak.

k) Kurban kesim alanlarındaki katı ve sıvı atıkların bertarafının temizlik yönetim planı çerçevesinde yapılmasını sağlayarak zoonoz ve bulaşıcı hastalıkların çıkmasını engellemek.

l) Kurban kesim alanlarında kesim sonrası bu bölgelerin temizlik ve dezenfeksiyonun sağlanması ile İ.B.B. Başkanlığının ilgili birimleri ile koordineli vektör mücadelesini gerçekleştirmek.

5 – Gıda İş Yerlerinde Ruhsat ve Hijyen Denetim Hizmetleri:

a) Özelikle hayvan ve hayvansal kökenli gıda ürünlerini satacak sıhhi işyerlerinin ruhsat almaları ile ilgili denetimleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü talebi ile yapmak.

b) Özelikle hayvan ve hayvansal kökenli gıda ürünlerini satan ruhsatlı sıhhi işyerlerinin ruhsat şartlarını devam ettirip ettirmediklerinin denetimleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü talebi ile yapmak.

c) Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren, gıda üreten ve satan işletmelerin kayıt altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesini çalışmalarında talep halinde denetleme birimlerine teknik destek sağlamak.

ç) Hayvan satış yerlerini, kurban ve diğer kesim yerlerini denetler ve hijyenik koşullarda işletilmesini sağlar. Bu yerlerin yer seçimi, projelendirilmesi ve tesis edilmesi için ilgili birimlere teknik bilgi desteği vermek.

d) Hayvan üretim ve satış yerlerinde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli denetim ve uygulamaları Zabıta Müdürlüğü talebi ile birlikte yapar.

e) Mevzuat dahilinde kalmak şartıyla hayvan yetiştiriciliği ve hayvancılık işletmelerinin teknik ve hijyenik yönden kuruluş, denetim ve kontrol çalışmalarına teknik destek vererek yürütür ve yasal hükümlerin uygulanmasını ve uygulatılmasını sağlar.

f) Salgın hastalık durumlarında, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve ilgili kurumların görev vermesi halinde ilgili birimlerle işbirliği yapar. Vektör mücadelesi ve dezenfeksiyon işlemlerini uygular.

g) Zabıta Müdürlüğü desteği almak suretiyle, İhbar edilen hayvan hastalıklarına müdahale eder ve hayvan ölümleri ihbarlarını hastalıklar yönünden inceler ve ihbar eder. İlgili kurumların incelemesini tamamladıkları ölen hayvanların Temizlik İşleri Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde usulüne uygun bertarafını sağlamak.

6 – Vektör Mücadele Hizmetleri:

a) Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile koordineli vektör mücadelesini gerçekleştirmek.

b) Belediye sınırları içerisinde vektör üreme alanlarının güncellenmesi yapılarak değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yasaklanmış bulunan vektör mücadelesi ilaçlama hizmetlerini yasaklama kaldırıldığı andan itibaren, konu ile ilgili her türlü yetki ve sorumluluğu üstlenmekle görevlidir.

ç) Çevre sağlığının korunması amacına yönelik Belediyemiz sınırları içinde hayvan ölülerinin gömülmesi için bir hayvan defin alanı oluşturulmasını sağlar. Bu amaçla Planlama, İmar, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar.

d) Vektör ve paraziter mücadelenin temeli olan, hayvanların ilaçlanması ve tedavi edilmesi esasından hareketle, sahipli hayvanların vektörlere ve parazitlere karşı ilaçlatılması için gereken eğitim ve uyarı çalışmalarını ve bunların denetimlerini yapmak.

7 - Eğitim Hizmetleri:

a) Okullarda hayvan sevgisi ve sokak hayvanları ile ilgili paneller düzenleyerek halkı bilinçlendirip insanların hayvanlara yaklaşımını düzeltmek ve özelikle hayvanları koruma gününde seminer tertip etmek. Ayrıca Sokak Hayvanları ile ilgili olumsuzlukları önlemek için öğrencilere geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezine eğitim gezileri düzenlemek.

b) Hayvancılık ve tarımla ilgili diğer resmi kurumlarla koordineli paneller düzenleyerek toplumsal bilinci yükseltmek.

c) Personele yönelik meslek içi eğitim vermek.

ç) Zoonoz hastalıklar ile ilgili seminer tertip etmek.

8 – Mesleki Hizmetler:

a) Uzmanlık alanları dahilinde mesleki bilgi ve tecrübelerini yasal mevzuat içinde ihtiyaç bildirenler ile paylaşmak veya rapor düzenlemek.

b) Belediye Başkanının izni ile mesleki konularda görüş bildirmek.

c) Dünya Veteriner Hekimler Günü ve Dünya Hayvanları Koruma Günü gibi mesleki açıdan önemli günlerde basın açıklaması veya seminer düzenlemek.

ç) Zoonoz hastalıklar hakkında bilgilendirici broşür hazırlayıp dağıtmak.

d) Kurban ile ilgili bilgilendirici broşür hazırlayıp dağıtmak.

9 - İdari Hizmetler:

a) Müdürlüğe gelen evrakların numaralandırılması ve arşivlendirilmesini sağlamak.

b) Veteriner İşleri Müdürlüğü, bağlı personelin birbirleri ile ve halk ile diyaloglarından tavır ve hareketlerinden sorumludur. Mevzuat dışı durumlar ile ilgili gerekli yasal işlemleri yaptırılmasını sağlamak.

c) Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ilgili stratejik plan ve bütçeyi oluşturmak, ihale yapıp Veteriner İşleri Müdürlüğünün gereksinimlerini satınalmak ve şartnamelerini hazırlamak.

ç) Veteriner İşleri Müdürlüğünün çalışma alanlarında çalışanların iş ve işçi sağlığı ile ilgili eğitim, seminer, kurs, giyim ve ekipman konularında gerekeni yapmak.

d) Veteriner İşleri Müdürlüğünün çalışma alanlarında gelen tüm taleplerin takibi ve çözümlenmesi ile tüm Müdürlük personelinin sevk ve idaresini yapmak.

e) Veteriner İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren tüm Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10

1. Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yürütmek.

2. Çalışmaların yasal mevzuata, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun, zamanında ve düzenli yürütülmesini sağlayarak her türlü koordinasyonunu yapmak.

3. Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına karşı birinci derecede, Müdürlüğün tüm hizmetlerinin denetim ve gözetiminden sorumlu olarak görüş bildirmek.Belediye Başkanı’nın izniyle Müdürlük çalışmaları ve projeleri hakkında Belediye Meclisini bilgilendirmek.

4. Müdürlük faaliyetlerinin daha etkili yapılabilmesi için programlar hazırlamak, stratejiler belirlemek ve uygulamak.

5. Müdürlük çalışmaların günlük olarak işleyişini ve işlenmesini sağlayarak; haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporu haline getirip Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına sunmak.

6. Belediye faaliyetlerinden, halkın bilgilenmesi için her türlü organizasyonun içerisinde bulunmak. Belediye Başkanı’nın veya Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısının izniyle Müdürlük ile ilgili konularda Halka ve basına bilgi vermek.

7. Düzenlenecek çeşitli organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla diğer Müdürlükler ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürmek.

8. Özel gün ve hafta etkinlik projelerinin içerisinde bulunup, halkın bu etkinliklere katılımını sağlamak.

9. Müdürlükte bulunan personelin görev devamlılığını, çalışmalarındaki verimliliğini ve işbirliğini takip edip, Müdürlük içerisindeki disiplinini sağlamak.

10. Müdürlük ile ilgili her türlü evrak işleyişi ile ilgilenmek.

11. Müdürlük içerisinde ihtiyaç duyulan her türlü araç-gereç, mal-malzeme ile ilgili ihtiyaçların giderilmesini sağlamak.

12. Müdürlük içerisinde yürütülen diğer günlük işleri takip etmek, personelin işe giriş çıkışlarını denetlemek.

13. Yönetmelik dahilinde, personel için belirlenen kılık kıyafetlerin giyilmesini sağlamak.

14. Belediye dâhilinde ve resmi kurumlarda yapılan tüm toplantılara iştirak etmek veya Müdürlük içerisinden görevlendireceği personelin toplantılara katılımını sağlamak.

15. Müdürlük ile ilgili her türlü eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak için Veteriner Hekimlerle koordinasyonu sağlayarak, hizmet içi eğitim ve kursların alınmasını sağlamak.

16. Valilik, Kaymakamlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe, İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü vb. kurumlarla koordinasyon ve sürekli teması sağlamak.

17. Stratejik plan, performans hedefleri ve bütçe gibi çalışmalar yapıp, raporlar hazırlamak.

18. Karantina uygulanması konularında ilgili diğer kurumlarla hareket ederek karantina tedbirleri almak. Müşahede alanları oluşturarak olası hastalıkların tespiti ve önlenmesi çalışmalarını koordine etmek.

19. Kurban satış ve kesim yerlerinin oluşturulmasını sırasında koordinasyonu sağlamak ve oluşturulan bu yerlerin denetimlerini yapmak.

20. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sahipli hayvanlarla ilgili denetimleri yapmak.

21. Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projeleri koordine etmek, yeni projeler üreterek Başkanlığa sunmak ve yürütülen projeleri koordine etmek.

22. Müdürlük ile ilgili kalite yönetim sistem dokümantasyonunun oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

23. Müdürlüğe gelen şikayet ve uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltici faaliyetleri belirleyerek uygulanmasını sağlamak.

24. Kamu Mali yönetimi ve Kontrolü Kanunu gereği Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak ilgili satın alma işlerinin tespiti, alınması ve denetlenmesinden karar merci olarak görev yapar.

VETERİNER HEKİMİN GÖREVLERİ

MADDE 11

1. Veteriner İşleri Müdürüne bağlı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve Talimatlar çerçevesinde yürütmek.

2. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sokak hayvanlarının gerekli muayene ve tedavilerini yapmak, her türlü yazılı kayıt işlemlerini gerçekleştirmek. Koruyucu aşılama ve anti paraziter tedavi yapmak. Müşahede ve karantina işlemlerini gerçekleştirmek. Üremenin denetlenmesi amacıyla, sahipsiz hayvanları kısırlaştırmak, hayvanların işaretlenmesini yapmak (kulağa çentik, küpeleme, mikroçip uygulamak) rehabilite edip, sahiplendirme ile ilgili her türlü çalışmayı yaptıktan sonra sahiplendirilemeyenleri yasa gereği alındıkları ortama bırakılmalarını sağlamak. Ayrıca bu yapılanların hepsinin İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yazılı dokümanlarını tutmak.

3. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezini işletmek, yaralı ve hasta hayvanların günlük bakımını yapmak, temizlik, dezenfeksiyon ve beslenmelerini denetlemek, gıda ve ilaç stokunu takip etmek , hayvan sahiplendirme sürecini kontrol etmek. Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili her türlü işleyişi takip ederek işletilmesini sağlamak ve her türlü aksaklık ve tavsiyeyi rapor ederek Veteriner İşleri Müdürüne bildirmek.

4. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarının sağlanması için beslenme ve su odakları oluşturulmasını ve bu yerlerin rutin kontrollerinin yaptırılmasını sağlayarak hizmetin devamlılığını sağlamak.

5. Görevli olduğu sürede trafik kazası, yaralanma ve diğer durumlarda alınan hayvanın muayene teşhis tedavi ve diğer işlemlerinin yapılarak geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezindeki işlemlerini tamamlayıp gerekli durumlarda Veteriner İşleri Müdürünün bilgilendirilmesini sağlamak.

6. Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezinde uzmanlık gerektiren işlemlerde protokol imzalanan kuruma hayvanın sevki için sevk kağıdını oluşturulmasını sağlamak ve bu yazıyı Veteriner İşleri Müdürüne ileterek hayvanın ivedi bir şekilde naklinin gerçekleştirilmesini sağlamak. Sevk sonrası hayvanın gerekli tedaviden sonra tekrar geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezine gelmesinden sonraki işlemleri tamamlamak.

7. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sahipli hayvanlarla ilgili hayvan sağlık karnesi kontrolü ile hayvanın yaşadığı yerin ve etiyolojik ihtiyaçlarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü, hayvanın kayıt işlemlerinin kontrolü ve ilgili yasa çerçevesinde hayvan sahibinin yapması gerekenlerinin kontrolünü yaparak eksiklikler ile ilgili tutanak tutarak idari işlemlerin yapılmasını sağlayarak sahipli hayvan denetimi yapmak.

8. Sahipli hayvanlarla ilgili gerekli denetimleri yaparak hayvanların Sahipli Hayvan Kayıt Defterine veya uyumlu dijital sistemlere işlenerek kayıt ve tescil işlemlerini yapmak. Ölen veya ilçe ikametini değiştiren hayvan sahiplerinin durumunu yazılı bildirenlerin kayıtlarının silinmesini sağlamak.

9. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hayvan üreten, satan, barındıran işletmeler ile hayvanlarla ilgili klinik, poliklinik, hastane, eğitim yeri, otel, pansiyon, geçici bakımevi, ev ve süs hayvanı satış yeri, kurban satış ve kesim yeri gibi işletmelerin denetimlerini yaparak eksiklikler ile ilgili tutanak tutarak idari işlemlerin yapılmasını sağlamak.

10. Sokak hayvanı kaynaklı ısırık ve tırmalama vakalarında hayvanı müşahede kafesine koyarak ilk gün ve 10. (onuncu) gün muayenelerini rapor halinde Veteriner İşleri Müdürüne sunarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ısırılan şahsın aşılarını takip eden sağlık kuruluşuna hayvanla ilgili bilgilendirme yazısı yazılmasını sağlamak.

11. Sahipli hayvan kaynaklı ısırık vakalarında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce talep gelmesi halinde hayvanı müşahede kafesine koyarak ilk gün ve 10. gün muayenelerini rapor halinde Veteriner İşleri Müdürüne sunarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ısırılan şahsın aşılarını takip eden sağlık kuruluşuna hayvanla ilgili bilgilendirme yazısı yazılmasını sağlamak.

12. Kuduz şüpheli ısırma vakalarında İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimlerine teknik ve tıbbi olarak gereken yardım ve desteği sağlamak. Gerektiğinde laboratuvara marazi madde yollayarak rapor sonucunun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ısırılan şahsın aşılarını takip eden sağlık kuruluşuna hayvanla ilgili bilgilendirme yazısı yazılmasını sağlamak.

13. Gerektiği durumlarda sorumlu olduğu tüm hizmetlerle ilgili Veteriner İşleri Müdürünün talimatı ile ihale şartnameleri hazırlamak veya hazırlattırmak.

14. Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla mücadele etmek, bunları tanıtmak, korunma ve çözüm yolarını belirlemek için eğitim çalışmaları yapmak.

15. Gerektiğinde karantina bölgelerinde temizlik ve dezenfeksiyonu denetlemek, hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak ve diğer karantina gereklerini yerine getirmek.

16. Ruhsatlandırma çalışmalarında ve gerekli hallerde, gıda üreten işletmeleri denetleyerek işletmenin mevzuata uygunluğunu sağlamak.

17. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerini ilgili birimlerin talebi ve Müdürün görevlendirmesi ile ruhsat ve hijyen yönünden denetlemek.

18. Vektörle mücadele ve dezenfeksiyon hizmetlerini koordine etmek.

19. Hayvan koruma, İlaçlama ve Dezenfeksiyon ile Besleme ekiplerinin koordinasyonu ve eğitimlerini takip etmek.

20. Her türlü mesleki eğitim çalışmasında eğitmen olarak görev almak.

21. Kurban satış ve kesim yerlerinin oluşturulmasını sırasında koordinasyonu sağlamak ve oluşturulan bu yerlerin denetimlerini yapmak.

22. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, sistem şartlarını ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

23. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün direk yönettiği projeler ile Belediyenin diğer Müdürlükleriyle birlikte ortak yürütülen projelerde görev almak.

24. Veteriner İşleri Müdürünün izin veya rapor durumlarında yerine vekalet ederek görev tanımındaki görevlerini yerine getirmek.

25. Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak, belirtilen zamanda yapmak, kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yetkilerini zamanında ve yeterince kullanmak.

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

MADDE 12

1. Veteriner İşleri Müdürüne bağlı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve Talimatlar çerçevesinde yürütmek.

2. Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili her türlü durumda Veteriner Hekime yardımcı olmak ve onun direktiflerini yerine getirmek. Ayrıca oluşacak aksaklıkları ve tavsiyeleri geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Veteriner Hekime rapor etmek.

3. Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezindeki operasyon odasının operasyona hazırlamak ve sonrasında temizlemek. Veteriner Hekimin ilaç ve aşı uygulamalarının her türlü uygulanması ile pansuman ve operasyonları asiste etmek.

4. Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezindeki geçici bakımevi personelinin görev ve sorumluluklarını takip ederek aksaklıkları Veteriner Hekime rapor etmek.

5. Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanların sağlık ve beslenmelerini kontrol ederek aksaklıkları Veteriner Hekime rapor etmek. Ayrıca Veteriner Hekimin talimatı ile gerekli iş ve işlemleri yapmak.

6. Sokak hayvanı kaynaklı veya sahipli hayvan kaynaklı ısırık ve tırmalama vakalarında müşahede kafesindeki hayvanın sağlık durumunu kontrol ederek anormal bir gelişme veya ölüm olayında derhal Veteriner Hekime haber vermek.

7. Kuduz şüpheli ısırma vakalarında İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimlerine teknik ve tıbbi olarak gereken yardım ve desteği sağlamak.

8. Gerektiğinde karantina bölgelerinde temizlik ve dezenfeksiyonu, hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlayarak, diğer karantina gereklerini yerine getirerek Veteriner Hekimin talimatlarını yerine getirmek.

9. Ruhsatlandırma çalışmalarında ve gerekli hallerde, gıda üreten işletmeleri denetleyerek, işletmenin mevzuata uygunluğunu sağlamak.

10. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerini ilgili birimlerin talebi ve müdürün görevlendirmesi ile ruhsat ve hijyen yönünden denetlemek.

11. Vektör mücadele ve dezenfeksiyon hizmetlerini koordine işleminde Veteriner Hekime yardım etmek.

12. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sahipli hayvanlarla ilgili sahipli hayvan denetimlerini yapmak.

13. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, sistem şartlarını ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

14. Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak, belirtilen zamanda yapmak, kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yetkilerini zamanında ve yeterince kullanmak.

İDARİ İŞLER PERSONELİNİN GÖREVLERİ

MADDE 13

1. Veteriner İşleri Müdürüne bağlı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve Talimatlar çerçevesinde yürütmek.

2. Veteriner İşleri Müdürünün direktifleri doğrultusunda evrak yazılması ve takip işlemlerini yapmak.

3. Gelen ve giden evrak yazılım modülünü kullanarak bilgisayardan takiplerini yapmak.

4. İletişim masasından veya resmi yazı ile gelen şikâyetleri kontrol ederek Veteriner Hekimle paylaşıp yakalama ekiplerine bildirmek ve onlardan gelen cevapları tekrar bilgisayardan iletişim masasına iletmek.

5. Gelen ve giden evrakların standart dosya planına göre dosyalanmasını sağlamak. Arşivi düzenlemek ve arşiv evrak kayıt işlemlerini yapmak.

6. Arge ve eğitim ile ilgili her türlü doküman hazırlamak.

7. Veteriner İşleri Müdürlüğü bürosunun her türlü işlemini gerçekleştirmek.

8. Veteriner İşleri Müdürünün talimatı ile geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezindeki evrak işlerinin de takibini oradaki Veteriner Hekim kontrolünde gerçekleştirmek.

9. Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezine getirilen her hayvanın EBYS’deki talep ve şikayet formunun doküman nosunun sahipsiz hayvan kayıt defterine yazılmasını ve sahipsiz hayvan kayıt defterine kayıt olan hayvanın sıra nosunun ise EBYS’den gelen iletişim evrağına yazılmasını sağlamak.

10. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, sistem şartlarını ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

11. Veteriner İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren tüm Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak.

12. Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak, belirtilen zamanda yapmak, kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yetkilerini zamanında ve yeterince kullanmak.

HAYVAN KORUMA PERSONELİNİN GÖREVLERİ

MADDE 14

1. Veteriner İşleri Müdürüne bağlı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve Talimatlar çerçevesinde yürütmek.

2. İdari işler personeli veya Veteriner Hekimler tarafından iletilen hayvanlarla ilgili direktifleri uygulamak.

3. Görevli olduğu sürede gelen her türlü şikâyetleri değerlendirerek İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlere bilgi vermek. Nöbetçi olduğu günlerde beslenme su odak noktalarını günlük dolaşarak mama ve su koyulmasını sağlayarak fotoğraflayıp İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlere fotoğrafları iletmek. Söz konusu beslenme ve su odak noktalarındaki arızaları İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlere iletmek.

4. Gelen şikâyetleri değerlendirirken aldığı hayvanın eşkal ve adres bilgileri ile gelen talep ve şikayetleri eksiksiz ve detaylı olarak forma işlemek ve geçici bakımevi statüsündeki Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezindeki sorumlu Veteriner Hekime bildirmek.

5. Hayvanın yakalanması ile ilgili araç ve gereçlerin kullanılmasında Veteriner Hekimin talimatlarına ve Hayvan Yakalama Talimatına uymak.

6. Hayvanlara her türlü işlemde yürürlülükteki kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyarak sevgi ve şefkatle yaklaşarak hem hayvanların hem de kendi sağlığını gözetmek.

7. Müdürlükçe verilen kıyafet ve ekipmanlarını kullanarak kendi sağlığını gözetmek.

8. Herhangi ısırılma ve tırmalanma durumlarında Veteriner İşleri Müdürlüğü İdari işler personeli veya Veteriner Hekimler ile irtibata geçerek hastanede gerekli tedbirleri almak.

9. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, sistem şartlarını ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

10. Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak, belirtilen zamanda yapmak, kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yetkilerini zamanında ve yeterince kullanmak.

BESLEME PERSONELİNİN GÖREVLERİ

MADDE 15

1. Veteriner İşleri Müdürüne bağlı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve Talimatlar çerçevesinde yürütmek.

2. İdari işler personeli veya Veteriner Hekimler tarafından iletilen hayvanlarla ilgili direktifleri uygulamak.

3. Beslenme su odak noktalarını, görevli olduğu günlerde günlük dolaşarak mama ve su koyulmasını ve temizliğini sağlayarak fotoğraflayıp İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlere fotoğrafları iletmek. Söz konusu beslenme ve su odak noktalarındaki arızaları, hasta ve/veya rehabilite edilmemiş sokak hayvanlarını İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlere iletmek.

4. Hayvanların Beslenmeleri ile ilgili araç ve gereçlerin kullanılmasında Veteriner Hekimin talimatlarına uymak.

5. Hayvanlara her türlü işlemde yürürlülükteki kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyarak sevgi ve şefkatle yaklaşarak hem hayvanların hem de kendi sağlığını gözetmek.

6. Herhangi ısırılma ve tırmalanma durumlarında Veteriner İşleri Müdürlüğü İdari işler personeli veya Veteriner Hekimler ile irtibata geçerek hastanede gerekli tedbirleri almak.

7. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, sistem şartlarını ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

8. Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak, belirtilen zamanda yapmak, kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yetkilerini zamanında ve yeterince kullanmak.

İLAÇLAMA PERSONELİNİN GÖREVLERİ

MADDE 16

1. Veteriner İşleri Müdürüne bağlı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve Talimatlar çerçevesinde yürütmek.

2. İdari işler personeli veya Veteriner Hekimler tarafından iletilen ilaçlama ile ilgili direktifleri uygulamak.

3. Görevli olduğu günlerde Veteriner İşleri Müdürlüğünün larva, uçkun, kemirgen haşerelere karşı yaptığı program doğrultusunda çalışmak ve yapılan çalışmaları fotoğraflayıp İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlere fotoğrafları iletmek.

4. Gelen şikâyetleri değerlendirirken gördüğü vektörler ile ilgili olumsuzlukları İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlere iletmek.

5. İlaçlama ile ilgili ilaç, araç ve gereçlerin kullanılmasında ve uygulanmasında yürürlülükteki kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyarak Veteriner Hekimin talimatlarına uymak.Biyosidal İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olmak.

6. Müdürlükçe verilen ilaçlama kıyafet ve ekipmanlarını kullanarak kendi sağlığını gözetmek.

7. Herhangi ısırılma ve tırmalanma durumlarında Veteriner İşleri Müdürlüğü İdari işler personeli veya Veteriner Hekimler ile irtibata geçerek hastanede gerekli tedbirleri almak.

8. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, sistem şartlarını ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

9. Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak, belirtilen zamanda yapmak, kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yetkilerini zamanında ve yeterince kullanmak.

ŞOFÖRÜN GÖREVLERİ

MADDE 17

1. Veteriner İşleri Müdürüne bağlı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve Talimatlar çerçevesinde yürütmek.

2. Hayvanın yakalanması ile ilgili araç ve gereçlerin kullanılmasında Veteriner Hekimin talimatlarına ve Hayvan Yakalama Talimatına uymak ve hayvan yakalama elemanına yardımcı olmak.

3. Hayvanlara her türlü işlemde yürürlülükteki kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyarak sevgi ve şefkatle yaklaşarak hem hayvanların hem de kendi sağlığını gözetmek.

4. Herhangi ısırılma ve tırmalanma durumunda İdari işler personeli veya Veteriner Hekimler ile irtibata geçerek hastanede gerekli tedbirleri almak.

5. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, sistem şartlarını ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

6. Vasıta ve demirbaşlar ile kendisine zimmetli olarak teslim edilen araçların bakımını, randımanlı çalışmasını sağlamak, kontrollerini yapmak.

7. Oranım ihtiyacı olan araçları Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç Takip ve Kontrol Birimine bildirerek arızaların giderilmesini sağlamak ve genel bakımlarını yaptırmak.

8. Faaliyetler için gerekli olan her türlü malzemeyi işyerine zamanında getirmek.

9. Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak, belirtilen zamanda yapmak, kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yetkilerini zamanında ve yeterince kullanmak.

10. Kendisine verilen görevin bitmesi halinde Veteriner İşleri Müdürüne durumu bildirmek.

11. Kullanımı için üzerine zimmet yapılan aracın haftalık ve aylık bakımlarını yapılmasını sağlamak.

GEÇİCİ BAKIMEVİ PERSONELİNİN GÖREVLERİ

MADDE 18

1. Veteriner İşleri Müdürüne bağlı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve Talimatlar çerçevesinde yürütmek.

2. İdari işler personeli veya Veteriner Hekimler tarafından verilen hayvanlarla ilgili direktifleri uygulamak.

3. Veteriner hekim ve teknisyenin direktifleri doğrultusunda, gündüz ve gece olarak geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmalarını yürütmek.

4. Gündüz veya gece, geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezinde görevli olduğu sürede gelen her türlü şikâyetleri değerlendirerek İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlere bilgi vermek.

5. Hayvanın yakalanması ile ilgili araç ve gereçlerin kullanılmasında Veteriner Hekimin talimatlarına ve ilgili direktifleri uygulamak uymak.

6. Hayvanlara her türlü işlemde yürürlülükteki kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyarak sevgi ve şefkatle yaklaşarak hem hayvanların hem de kendi sağlığını gözetmek.

7. Herhangi ısırılma ve tırmalanma durumlarında Veteriner İşleri Müdürlüğü İdari işler personeli veya Veteriner Hekimler ile irtibata geçerek hastanede gerekli tedbirleri almak.

8. Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezinin temizlenmesinde Veteriner Hekim ve teknisyenin talimatları doğrultusunda temizlik yapmak.

9. Karantina, müşahede, hasta hayvan, yavrulu anne kafesleri veya operasyonlu hayvan ya da diğer hayvanlarda olan anormal durumu veya ölümü hemen İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlere bildirmek.

10. Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanların Veteriner Hekim ve Teknisyenin söylediği direktifler doğrultusunda beslenmesini ve su ihtiyaçlarını karşılamak.

11. Mesai saatleri dışında İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlerin bilgisi olmadan kimseyi Geçici bakımevi statüsündeki Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine almamak.

12. Geçici bakımevi statüsündeki Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde bulunan kuyu panosu, hidrofor elektrikli malzemeler gibi her türlü aletin arızasında İdari işler personeli veya Veteriner Hekimlere derhal bilgi vererek arızanın giderilmesini takip etmek.

13. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, sistem şartlarını ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

14. Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak, belirtilen zamanda yapmak, kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yetkilerini zamanında ve yeterince kullanmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurum ve Kuruluşlarla İlişkisi

MADDE 19

Veteriner İşleri Müdürlüğü ,aşağıdaki kurum ve kuruluşlarla doğrudan ilişki halindedir.

Eyüp Belediye Başkanı

Eyüp Belediye Başkan Yardımcıları

Eyüp Belediyesi'nin tüm Müdürlükleri

İlçe Belediyeleri

Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Valiliği

Eyüp Kaymakamlığı

Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

İl Hayvanları Koruma Kurulu

Eyüp Devlet Hastanesi

Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İstanbul Veteriner Hekimler Odası

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Esaslar

MADDE 20

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü bilgisi dâhilinde mevcut yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Ortak Hükümler

MADDE 21

Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

a) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz,

b) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz,

d) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır,

e) Belediye hizmetlerinde, hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

Yürürlük

MADDE 22

Bu yönetmeliğin hükümleri Eyüp Belediyesi Meclisince karara bağlandıktan ve kararın kesinleşmesinden sonra yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23

Bu yönetmeliğin hükümlerini Eyüp Belediye Başkanı yürütür.

Devamını Oku

Güncelleme Aşamasındadır.