GÖREV TANIMLARI

GÖREV TANIMLARI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye Eyüp Belediyesi
Müdürlük Temizlik İşleri Müdürlüğü
Müdür Temizlik İşleri Müdürü

Belediye : Eyüp Belediyesi

Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğü

Müdür : Temizlik İşleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkeler uygun hareket etmek.

 • Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
 • Çevre temizliğini; evlerimizin ve işyerlerimizin temizliği kadar önemsemek.
 • Temiz bir kentin, temiz bir toplum oluşumuna doğrudan katkı sağladığı bilinciyle çalışmak.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konusunda; meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, resmi kurum ve kuruluşlarla, eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak.
 • Çevreyi ve insanı birlikte korumak.

Personel Yapısı

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
Müdürlük bünyesindeki; Temizlik İşleri Birimi, Geri Dönüşüm Birimi, Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Eyüp Belediye'si sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çöp toplama, süpürme, yıkama, belirli atıkları geri dönüştürme, halkı bilinçlendirme, zararlı her türlü çevre unsurlarından koruma ve kontrol altına alma müdürlüğün görevidir.

Temizlik İşleri Birimi

Belediye sınırları içerisinde çöp toplama, süpürme, yıkama gibi temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak birimin temel görevidir.

Geri Dönüşüm Birimi

İlçedeki her türlü geri dönüşüm çalışmalarını koordine etmek birimin görevidir.

Çevre Koruma ve Kontrol Birimi

Her türlü çevre kirliliğini önleyici çalışmaları yapmak, ilçe halkını çevre konusunda bilinçlendirmek birimin görevidir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Temizlik İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği,
 • Tıbbi Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuat,
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
Devamını Oku
Temizlik Faaliyetleri

Temizlik İşleri Müdürlüğü

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO:

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(Saat)

1

Temizlik (Çöp toplama, yol süpürme vb.)

Dilekçe, e-posta, telefon veya şahsen başvuru

24

2

Katı atık (Moloz, curuf, çekyat, vb.)

Dilekçe, e-posta, telefon veya şahsen başvuru

24

3

Çöp konteyneri talepleri

Dilekçe

3

Yıkama talepleri

Dilekçe, e-posta, telefon veya şahsen başvuru

24

4

Tıbbi atık toplanması ve nakli

20 yatak kapasitesi altı sağlık kuruluşları ile imzalanan tıbbi atık sözleşmesi, (dializ hastaları için ad, soyad ve açık adresin yazılı olduğu dilekçe)

8

5

İbadethanelerin temizliği ve kokulandırılması

İbadethaneler haftada 6 gün süpürülmekte ve Cuma günleri kokulandırılmaktadır. (Herhangi bir belge istenmemektedir.)

8

6

Okul Temizliği

İlçemizde bulunan okullar (özel okullar hariç) iş programı yapılarak haftada 6 gün temizlenmektedir. (Herhangi bir belge istenmemektedir.)

8

7

Geri Dönüşüm (kağıt, plastik, ambalaj, cam, pil vb.)

Dilekçe, e-posta, telefon veya şahsen başvuru

24

8

Çevre Koruma Hizmetleri

Dilekçe, e-posta, telefon veya şahsen başvuru

24

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Temizlik İşleri Müdürlüğü
İsim: Salih Aykurt

Unvan: Müdür
Tel: 444 30 00

Fax: 0212 612 20 00

Adres: Nişancı Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı No:72

İkinci Müracaat Yeri:

İsim: Ahmet Tüfekçi

Unvan: Başkan Yardımcısı
Tel: 444 30 00

Fax: 0212 612 20 00

Adres: Nişancı Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı No:72