GÖREV TANIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Strateji Geliştirme Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye: Eyüp Belediyesi

Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Müdür: Strateji Geliştirme Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Hizmet kalitesinin arttırılması ve daha ekonomik olması için; Uygulayıcı birimlerin ihtiyaçları olan araştırma, geliştirme, kıyaslama, fizibilite çalışmalarını hazırlar
  • Çalışmalarını paylaşımcı ve geliştirici bir şekilde ifa eder.

Personel Yapısı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük; Araştırma ve Geliştirme Birimi, Planlama İzleme ve Raporlama Birimi, İşbirliği Yönetimi Birimi, Kalite-Süreç ve Sistem Geliştirme Birimi ve ilgili alt birimlerinden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, Yatırım Programı gibi kurumsal çalışmaları yapmak, kurumsal kaliteyi arttırıcı kalite, süreç, sistem geliştirme çalışmalarını yürütmek, iç kontrol çalışmalarını yürütmek, hizmetlerin etkinliği için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak, tüm birimleri ilgilendiren planlama izleme ve raporlamaları yapmak, hibe ve fon kaynakları ile hizmetlere katkı sağlamak müdürlüğün görevleridir.

Araştırma ve Geliştirme Birimi

İlçenin, ilçe halkının ve belediyenin gelişimine katkı sağlayacak yenilikçi proje ve uygulamalar araştırır, önerir veya uygular. İlçe afet yönetim planını hazırlar.

Planlama İzleme Ve Raporlama Birimi

Stratejik yönetimin gereği olarak 5 yıllık stratejik planı performans göstergeleri bazında tüm birimleri izler, diğer belediyeler ile kıyaslayarak ilerleme durumu hakkında yöneticiyi sürekli bilgilendirir.

İşbirliği Yönetimi Birimi

Hizmetlerinde hedef kitlesi Eyüp İlçesi ve halkı olan diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri yapar

Kalite, Süreç ve Sistem Geliştirme Birimi

Belediye bünyesinde kalite yönetim çalışmalarını koordine eder, hizmet süreçlerini sürekli geliştirir. Tüm hizmetlerin denetime hazır hale getirilmesi için iç kontrol gereklerini koordine eder, izler ve raporlar.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

d. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g. 4857 sayılı İş Kanunu,

h. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

j. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

k. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

l. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

m. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,

n. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

o. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku