GÖREV TANIMLARI

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 07/05/2015 tarih ve 2015/90 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye: Eyüp Belediyesi

Müdürlük: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
  • Engellilerin; hayatın her alanına katılımlarını sağlayabilecek çalışmalar yapmak.
  • Kadına yönelik taciz ve şiddetin, bir insan hakları ihlali olduğu inancıyla; şiddete maruz kalan kadınların yanında olmak.
  • Yoksul vatandaşların, yaşlıların, engellilerin, dul ve yetimlerin ekonomik ve sosyal hayatlarını desteklemek, hayatı onlar için huzurluca yaşanılabilir ve sürdürülebilir kılmaya çalışmak.
  • İlçemizde; yatağına aç yatan, soğukta dışarıda yatan kimse bırakmamak.
  • Sosyal destekleri; temel insan haklarına ve insan onuruna yakışır bir şekilde, toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak bir tarafsızlıkla, gönüllülerin katılımcılığını ve paylaşımcılığını da sisteme dahil ederek yapmak.

Personel Yapısı

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesindeki; Sosyal Destek Hizmetleri Birimi, Rehabilitasyon ve Bakım Birimi, İş ve Kariyer Geliştirme Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

İlçe halkına yönelik her türlü sosyal destek, sağlık, rehabilitasyon, iş ve kariyer geliştirme hizmetleri verir ve destekler.

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde Eyüp ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) ayni ve nakdi her türlü destek işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek.

Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde; Eyüp Belediyesi bünyesindeki nakdi, eğitim, yiyecek, giyecek, yakacak ve kırtasiye yardımları ile Kadınlar, Engelliler, Yaşlılar, İşsizler, Madde Bağımlısı gibi dezavantajlı vatandaş gruplarına yönelik faaliyet ve projeler geliştirir, birimler kurar ve yönetir.

Birim çalışmalarında; kalite güvencesi ile yenilikçi sosyal destek uygulamaları yapmak, çalışmaları efektif yönetmek, etkili koordinasyon sağlamak, çalışmaları mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek ve stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere uygun hareket etmek esastır.

Eyüp ilçesi dahilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım ve destek başvurularını alıp saha ekibi tarafından sosyal durum incelemelerini yaparak bu bilgilerin bilgi işlem otomasyon sistemine aktarımı sağlamak, akabinde imkanlar ölçüsünde ihtiyacı olanlara yardım yapılmasını ve yardım bilgilerinin, sisteme girilmesini sağlamak.

Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine destek olmak ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

Sosyal dayanışmayı arttırma amacıyla gerektiğinde çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak yardım kampanyaları düzenlemek.

Eyüp’te ikamet eden engelli öğrencilere servis hizmeti vermek.

Eyüp’te ikamet eden tekerlekli sandalyeye bağımlı engellilere özel asansörlü araçla hastane v.b gibi yerlere tedavi amaçlı gidip gelebilmeleri için servis hizmeti ve tekerlekli sandalye, havalı yatak, işitme cihazı, beyaz baston, koltuk değneği, protez, ortopedik ayakkabı v.b medikal yardımları yapmak.

Yardım Sandığı Değerlendirme Kurulu ve ilgili kurul ve komisyonlarda görev almak

Yapılan çalışmalarda ekibinin motive edilmesi, verilen önerileri değerlendirerek gerektiğinde çalışmalara katılarak çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olmak.

Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak.

Birim ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.

Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Bağlı olduğu Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, çalışmaları planlamak, izlemek, denetlemek ve koordine etmek.

Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlamak, denetlemek, bilgilendirilme yapılmasını sağlamak .

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Sosyal Destek İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Sosyal Destek Hizmetleri Birimi

İlçe halkından ihtiyaç sahibi olanları ihtiyaçları ile tespit ederek nakdi, eğitim, yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, mal ve malzeme gibi her türlü sosyal desteğin ulaştırılması işlemlerini yürütür.

Rehabilitasyon Ve Bakım Birimi

Eyüp ilçe halkına yönelik kadınlar, engelliler, yaşlılar, madde bağımlıları gibi dezavantajlı vatandaş gruplarına yönelik iyileştirici ve geliştirici faaliyet/proje geliştirir. Aile danışmanlık hizmetleri verir.

İş Ve Kariyer Geliştirme Birimi

İlçe halkına yönelik işsiz vatandaşlar için iş bulma girişimlerinde bulunur. İlçe halkının istihdam kapasitesini arttırmak üzere faaliyet ve projeler geliştirir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Sosyal Destek İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,

d. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

e. 5378 sayılı Özürlüler Hakkında Kanun,

f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

g. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

h. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

i. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

j. 4857 sayılı İş Kanunu,

k. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

l. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

m. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

n. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

o. Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik,

p. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği,

q. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği,

r. Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

s. İlgili Bakanlıkların Sosyal Yardımlar konusundaki Tebliğ ve Genelgeleri,

t. Sosyal Hizmetler alanındaki Uluslar arası mevzuat ile diğer mevzuat

u. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği,

v. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku
Özel çocuklar kermese katıldılar! Detayı Görüntüle

Özel çocuklar kermese katıldılar!

Eyüp Belediyesi'nin özgün ve en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan, Eyüplü özel çocukların eğitim gördüğü Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER) ile Şeker Hayat atölyeleri faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.