GÖREV TANIMLARI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye Eyüp Belediyesi
Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Müdür Ruhsat ve Denetim Müdürü

Çalışma İlkeleri

Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

Personel Yapısı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
Müdürlük bünyesindeki; İşyeri Denetim Birimi ve İşyeri Ruhsatlandırma Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak tüm sıhhi ve gayrısıhhi işyerlerinin, açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması, ruhsatsız faaliyette bulunan yerler hakkında yasal işlem yapılması, hafta tatili ruhsatı verilmesi, ölçü ve tartı aletlerinin denetlenmesi, daimi ve günlük pazar yerlerinin denetlenmesi, asansör ve basınçlı kapların fenni muayenelerinin yapılması ve ruhsatlarının verilmesi müdürlüğün görevleridir.

İşyeri Denetim Birimi

Belediye Sınırları içerisindeki tüm sıhhi ve gayrısıhhi işyerlerinin denetimi, açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi, ölçü ve tartı aletlerinin denetimi, daimi ve günlük Pazar yerlerinin denetimi, asansör ve basınçlı kapların fenni muayenelerinin yapılması gibi denetim faaliyetlerini yürütür.

İşyeri Ruhsatlandırma Birimi

İşyerleri, açık istirahat ve eğlence yerleri, hafta tatili izinleri, asansör ve basınçlı kapların ruhsatlandırma işlemlerini başvuru aşamasından sonuçlandırıp teslim edilmesine kadarki tüm süreçleri izler ve yönetir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku
Müdürlük Raporları

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

T.C
EYÜP BELEDİYESİ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIHHİ MÜESSESE RUHSATI VERİLMESİ – TAMAMLANMA SÜRESİ: 1 GÜN

 1. Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu/beyan formu
 2. Tapu Fotokopisi (Kat Mülkiyetli)
 3. İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi)
 4. Kira Sözleşmesi Aslı
 5. Vergi Numarası - (Şube açılışında yoklama tutanağı)
 6. Ticaret Sicil Gazetesi(Şirketlerden)
 7. İmza Sirküleri (Şirketlerden)
 8. Oda Kaydı(Faaliyet Belgesi ve Sicil Tasdiknamesi) Aslı
 9. Nüfus Cüzdan sureti (Şahıslardan)
 10. Yerleşim Yeri Belgesi (Şahıslardan)
 11. Yangın Söndürme Cihazı Faturasının Fotokopisi(İtfaiyeye yazılmayanlar için)
 12. İlaçlama Sözl. ve en Son Yap. İlaç Serv Rap.(Gıda işletmeleri için)
 13. Ustalık Belgesi (Bay ve Bayan Kuaforleri, Lokanta,Restaurant …. vb.)
 14. İşyeri Açma Harcı
 15. Olumlu İtfaiye Raporu
 16. Ruhsat Harçları
 17. Alındı Belgesi
 18. Perakende içki satışı yapan yerlerden Emniyet Raporu ve mesafe şartı
 19. Komisyon Raporu
  9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesine göre istenilen belgeler eksik değil ise aynı gün içinde ruhsat harçları yatırılır. Ruhsatı düzenlenip birim Müdürü tarafından parafe edilir ve Belediye Başkanının yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından imzalanır, imzadan çıktığı gün içinde ruhsat teslim edilir. 13. maddeye göre de ruhsatı (bir) ay içinde kesinleşir.

GAYRISIHHİ MÜESSESE RUHSATI VERİLMESİ – TAMAMLANMA SÜRESİ: 5 GÜN

 1. Başvuru formu(Müdürlüğümüzden veya internet sitesinden)
 2. Vergi dairesi adı ve vergi numarası(Şube açılışında yoklama tutanağı)
 3. Ticaret Odasına kayıtlı ise Ticaret Sicil Numarası ve Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi, başka bir esnaf odasına kayıtlı ise belgesi
 4. Kira Kontratı ve Tapu Fotokopisi
 5. Yapı Kullanma İzin (İskan) Belgesi Fotokopisi
 6. İşyeri Yerleşim Krokisi
 7. Makine-Motor Beyanı
 8. Ruhsat Projesi
 9. ÇED Görüşü veya Raporu(Belediyemiz Çevre Birimi tarafından tespit edilir.)
 10. Emisyon Belgesi (Emisyon iznine tabi yerlerden Çevre Birimimiz tarafından tespit edilir.)
 11. İski Görüşü(Endüstriyel sıvı atıkları olan işyerlerinden)
 12. UKOME Raporu
 13. Kapasite raporu
 14. İtfaiye Raporu (Başvurunuzu müteakip belediyemiz tarafından İtfaiye Müdürlüğüne yazılarak temin edilir.)

Noksansız müracaat alınması halinde müracaatı izleyen gün içerisinde ilgilinin beyanı üzerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir ilgiliye verilir. Söz konusu müessese 30 (otuz) gün içerisinde gerekli kontrol yapılır. Noksanı görülmemesi halinde ilgiliye verilen ruhsat kesinleşmiş olur.

6-13 arası maddeler işyeri nevine göre ve yerinde kontrol sonucu gerekli görülmesi halinde istenecektir.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ RUHSATI VERİLMESİ – TAMAMLANMA SÜRESİ: 30 GÜN

 1. Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu/beyan formu
 2. Tapu Fotokopisi (Kat Mülkiyetli)
 3. İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi)
 4. Kira Sözleşmesi
 5. Vergi dairesi adı ve vergi numarası(Şube açılışında yoklama tutanağı)
 6. Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketlerden)
 7. İmza Sirküleri (Şirketlerden)
 8. Ticaret Odasına kayıtlı ise Ticaret Sicil Numarası ve Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi, başka bir esnaf odasına kayıtlı ise belgesi
 9. Yerleşim Yeri Belgesi (Şahıslardan)
 10. Adli Sicil Kaydı
 11. Yangın Söndürme Cihazı Faturasının Fotokopisi(İtfaiyeye yazılmayanlar için)
 12. Muvafakatname (Noterden)
 13. Adres Belirtir Kroki (Mesafe ölçümlü)
 14. İç ve dış mekan krokisi
 15. İşyeri Açma Harcı
 16. İtfaiye Raporu
 17. Emniyet Yazısı
 18. Ruhsat Harçları
 19. Alındı Belgesi
 20. Komisyon Raporu

9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 32. maddesine göre 1 (bir) ay içinde sonuçlandırılır.

HAFTA TATİLİ RUHSATI – TAMAMLANMA SÜRESİ: 7 GÜN

 1. Müracaat dilekçesi(Müdürlüğümüzden)
 2. Beyanname(Müdürlüğümüzden)
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi
 4. Meclis-Encümene teklif edilir.
 5. Meclis-Encümen kararı
 6. Haftatatili ruhsatı düzenlenir.
 7. Tahsilat makbuzu fotokopisi

394 sayılı Hafta Tatili Kanununu 8. maddesine istinaden dilekçe Belediye Meclis-Encümenine sunulur. Belediye Meclis- Encümeninden uygun görüş çıktığı gün harcı kesilir Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenir. İlgili kişiye imza karşılığında verilir.

HAFTA TATİLİ RUHSAT YENİLEME – TAMAMLANMA SÜRESİ: 7 GÜN

 1. Hafta tatili yenileme müracaat dilekçesi
 2. Eski hafta tatili ruhsatı
 3. Hafta tatili ruhsatı yenileme harç makbuzu

1-31 Ocak tarihleri arasında müracaat edilir. Müracaat dilekçesi verildiği gün içinde Ruhsat harcı kesilir. Ruhsatı düzenlenip, ilgili kişiye verilir.

ÖLÇÜ TARTI AYARI – TAMAMLANMA SÜRESİ: 2 AY

 1. Beyan formu (Tartı aletlerinin özelliklerini gösteren belge)

1 Ocaktan-29 Şubata tarihleri arasında beyan kabul edilir. 1 Mart-30 Nisan tarihleri arasında damgalama yapılır. 1 Mayıs-31 Aralık tarihleri arasında rutin denetimlere devam edilir.

TEZGAH KURMA BELGESİ - TAMAMLANMA SÜRESİ: 1 GÜN

 1. Talep dilekçesi
 2. Esnaf ve sanatkarlar odası kaydı
 3. 1 adet resim
 4. İkametgah sendi
 5. TC. No
 6. Vergi dairesi adı ve vergi numarası
 7. İlk belge ücreti tahsilat makbuzu fotokopisi

Uygun yer tespiti halinde ilgiliye yazının Müdürlüğümüze intikalinden sonra müracaatını izleyen aynı gün içerisinde tezgah kurma belgesi düzenlenir ilgiliye verilir.

TEZGAH KURMA YILLIK VİZE - TAMAMLANMA SÜRESİ: 1 GÜN

 1. Tezgah kurma belgesi (eski)
 2. Tahakkuk ve tahsilat yapılır.
 3. Bulunduğu yılın tasdiki yapılır.
 4. Kayıtlara işlenir.

1 Ocak-29 Şubat Tarihleri arasında yıllık vize tasdikleri yapılır. Belge tasdik edilir, aynı gün içinde verilir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Ruhsat Denetim Müdürlüğü
İsim: Musa Uçar

Unvan: Müdür
Tel: 444 30 00

Fax: 0212 612 20 00

Adres: Nişancı Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı No:72

İkinci Müracaat Yeri:

İsim: Ahmet Tüfekçi

Unvan: Başkan Yardımcısı
Tel: 444 30 00

Fax: 0212 612 20 00

Adres: Nişancı Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı No:72