GÖREV TANIMLARI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Plan ve Proje Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye Eyüp Belediyesi
Müdürlük Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdür Plan ve Proje Müdürü

Çalışma İlkeleri

Meri mevzuata uygun ilgili tüm ölçekli plan türlerine planlama ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda planlama çalışmalarını yürütmek.
Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek
Belediyece hedeflenen amacın gerçekleştirilmesini sağlayabilecek, halkın ve kullanıcıların beğenisini kazanabilecek, estetik fonksiyonel projeler üretmek.
Kamu yararını üstün tutarak; toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı kentsel planlamalar yapmak Kent estetiğinin ve kentsel beğeni düzeyinin geliştirilmesi için cephe mimarisi ve peyzaj çalışmalarına yön vermek.
Engellilerin kent yaşamında karşılaşacağı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik planlama ve uygulamalar yapmak.

Personel Yapısı

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

Plan ve Proje Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.Müdürlük bünyesindeki; Kentsel Tasarım Birimi, Planlama Birimi, Proje ve Uygulama Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Meri mevzuat kapsamında ilgili planlama çalışmalarının yürütülmesi, kentsel tasarım ve dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi ve Belediyemiz üstyapı projelerinin üretilmesi müdürlüğün asli görevleridir.

Planlama Birimi

İlgili kurum ve yönetmeliklere göre kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanmasını ve hazırlanan planların Eyüp Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak,

Gerekli durumlarda 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlamak ve onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak, Belediye Meclisi’ne sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yürütülen 1/100.000, 1/25.000, 1/5000 ölçekli plan çalışmalarını takip etmek, gerekli raporları hazırlayıp göndererek, ilçenin gelişim vizyonuna katkıda bulunmak,

Proje ve Uygulama Birimi

Eyüp ilçesinde, bir bütünlük içinde, uygun norm ve standartlar çerçevesinde proje üreten bir birim olarak Plan ve Proje Müdürlüğü kentin ihtiyaçları doğrultusunda projeler yapmak veya yaptırmak,

Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından proje, tahsis, ödenek almak için çalışmalar yapmak,

Eyüp ilçe sınırları içerisindeki eski eserlerin kayıt altına alınması için gerekli işlemleri yapmak,

1/1000 ölçekli uygulama meri imar planı doğrultusunda kendi alanıyla ilgili avan, kesin ve uygulama projelerini yapmak, yaptırmak, onaylatmak,

Kentsel Tasarım Birimi

Eyüp Belediye sınırları içinde 5393 sayılı kanun, 6306 sayılı yasa ve ilgili kanunlar gereği riskli alan ilan edilen alanlarda riskli yapıları tespit etmek veya riskli yapılarını tespit ettiren vatandaşların dönüşümlerinin sağlanmasında yardımcı olmak, 775 sayılı yasa uyarınca Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen alanlarda, hak sahiplerinin tespiti, taşınmazların değerlerinin belirlenmesi, hak sahipleri ile kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması. 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm işleri yapmak veya yaptırmak, Kentsel Tasarım Projeleri yapmak veya yaptırmak, ilçede afet yönetimi çalışmalarını yapmak deprem risk azaltma çalışmalarını yürütmek müdürlüğün görevleridir.

Planlama ve Tasarım

6306 sayılı Kanuna göre; “Riskli Alan”, “Riskli Yapı” ve “Rezerv Konut Alanları” içerisinde bulunan parsellerin imar planları, imar plan tadilatları, harita işlemleri, istimlak işlemleri ve tasarım projeleri bu birim tarafından yapılır veya yaptırılır.

Proje ve İmar

6306 sayılı Kanuna göre; riskli alan, riskli yapı ve rezerv konut alanları içerisinde bulunan parsellerin imar planlarına göre yapılaşma şartları ve Yapı Ruhsat Belgelerinin hazırlanması Proje ve İmar Birimi tarafından yönetilir.

Şehircilik ve Kentsel Estetik

3194 sayılı İmar Kanunu ve İstanbul İmar Yönetmeliğine göre; Belediyeler, binaların cepheleri ile ilgili şehir estetiği yönünden kurallar getirebilir, dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini belirleyebilir.

Bu çerçevede mevcut yapıların güzel görünümünü oluşturarak yapılar arasında uyum sağlamak amacı ile dış cephe iyileştirme programlarının hazırlanması, gerekli tebligatların hazırlanması ve etaplar halinde hayata geçirilmesinin sağlanması bu birimin temel görevidir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Plan ve Proje Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu,
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu,
 • 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun,
 • 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu,
 • 601 sayılı Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği,
 • TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği,
 • Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğler,
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
 • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
 • İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik.
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği,
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,
 • Otopark Yönetmeliği,
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Asansör Yönetmeliği,
 • Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun
 • Uygulama Yönetmeliği,
 • Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin
Devamını Oku

T.C.

EYÜP BELEDİYESİ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda istenilen Belgeler

Hizmetin tamamlanma süreci (En geç)

1

Plan tadilatı talebi

Plan müellifi tekliflerinde dilekçe ekinde:

 1. Başvuru tarihinden an fazla üç (3) ay önce alınmış tapu senedi/tapu tescil belgesi veya bu belgeler yerine geçecek belge (Noter tasdikli),
 2. Bu belgede adı geçen maliklerin imza sirküleri,eğer malikler başvurmuyorsa noter tasdikli muvaffakatname/ vekaletnameleri,
 3. Başvuru tarihinden en fazla bir(1) yıl önce alınmış koordinatlı kadastral çap,
 4. Teklife ait parsel veya parsellerin işaretlenmiş olduğu yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,1/1000 ölçekli imar planları ile onaylı halihazır harita örnekleri,
 5. Mevcut durumu çevresi ile birlikte tanımlayabilecek fotoğraflar, (Fotoğraf çekim yönleri harita üzerine işlenmiş olarak)
 6. İlgili kurum ve kuruluş görüşleri, (EK)
 7. İmar Planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarınca, yürürlükte olan plan/halihazır haritalar üzerine hazırlanmış 10 takım teklif plan paftası,
 8. Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte öngörülen nitelik ve içerikte hazırlanan inceleme ve araştırmaları içeren plan açıklama raporu (10 takım)
 9. Şehir Plancıları Odası büro tescil belgesi.

Teklif plan ve plan raporu haricindeki belge ve dokümanlar A4,A3,A2,A0 formatlarda katlanarak A4 cilt kalıbında 3 takım olarak spiral cilt veya klasör şeklinde dilekçe ekinde sunulacaktır.

Kurum Kuruluş tekliflerinde yazı ekinde;

 1. Teklife ilişkin gerekçeli rapor
 2. Mülkiyet bilgileri
 3. İlgili diğer kurum kuruluş görüşleri
 4. Öneri bilgi paftası (mer’i plan /halihazır harita üzerine işlenmiş)
 5. Talebe ilişikin diğer belge ve dökümanlar

Not: Meclis kararı ile belirlenen tarife doğrultusunda harç alınmaktadır.

5 Ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının taespiti durumunda ilk müracaat yerine ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Plan ve Proje Müdürlüğü
İsim: Evren Oral

Unvan: Müdür
Tel: 0212 440 04 41

Fax: 0212 612 20 00

Adres: Nişancı Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı No:72

İkinci Müracaat Yeri:

İsim: Cihat Kurt

Unvan: Başkan Yardımcısı
Tel: 444 30 00

Fax: 0212 612 20 00

Adres: Nişancı Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı No:72