GÖREV TANIMLARI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye: Eyüp Belediyesi

Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Müdür: Park ve Bahçeler Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • İlçemizdeki yeşil alan ve parkların nitelik ve miktarlarını, Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmaya çalışmak.
  • Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
  • İlçemizde yaşayan Engelli ve Yaşlı vatandaşlarımızın, genç ve sağlıklı vatandaşlarımız kadar park ve bahçelerden istifade edebilmelerini sağlamak.
  • Halkın dışarıya çıkma ihtiyacı hissettiği tüm mevsim ve günlerde; kent meydanlarının, park ve bahçelerimizin, tercih ve istifade edilebilir durumda olmalarını sağlamak.
  • Çocukları Televizyon ve İnternetin zararlı etkilerinden kurtarmak amacıyla; çocuk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, çocuk oyun guruplarıyla desteklenmiş Çocuk Parkları oluşturmak.

Personel Yapısı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük; Proje, Uygulama ve Kontrol Birimi, İmalat, Bakım ve Kontrol Birimi, İdari ve Mali İşler Birimi ile ilgili alt birimlerinden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Eyüp Belediyesi sınırları dahilinde park, bahçe, şev, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde yaşatılması için bakımlarının yapılması faaliyetlerini gerçekleştirir.

Proje, Uygulama ve Kontrol Birimi

Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirler (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b.)

Alanların tanzimi için gerekli etüt, proje, detay çalışmalarını yapar; gerektiğinde diğer müdürlüklerle koordineli bir şekilde çalışır ve arazi üzerinde tatbikini yapar veya yaptırır.

Projelendirme birimleri veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulamasını sağlar.

Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirir ve etüt eder.

Belediye sınırları dahilinde büyük ölçekli yeşil alanlarda ve sorumluluk alanına giren yerlerde bitkilendirme, peyzaj ve park çalışmaları yapması için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinden talepte bulunur.

Sorumluluk alanındaki park ve yeşil alanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere fidanlık oluşturur burada imalat, depolama ve bakım çalışmaları yapar.

Halkın ağaç ve çevre sevgisini, bilgisini, bilincini geliştirecek aktiviteler yapar.

Çalışanları kalifiye hale getirmek için kurs, seminer ve toplantılar düzenler veya bu tür çalışmalara katılımlarını sağlar.

Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceler, gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra açıklayıcı bilgiler verir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu mal ve malzemeleri tespit ve temin eder.

Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili Kurum, Kuruluş ve Birimlerle gerekli temas ve işbirliğini yapar.

İmalat, Bakım ve Kontrol Birimi

Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarında İSKİ, İGDAŞ vb. idarelerle abone sözleşmesine ihtiyaç duyulması halinde gerekli yazışma ve çalışmaları yapar yaptırır.

Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübreyi temin eder.

Park ve yeşil alanlardaki düzenlemelerde ihtiyaç duyup elinde bulunmayan bitki türlerini temin eder; bunların dikim ve bakımını yapar.

Çim alanların tanzimi, ekimi, serimi, biçme ve bakım işlerini yürütür.

Gerek çim gerekse diğer yeşil alanlarda arazinin büyüklük ve konumuna uygun sulama sistemleri oluşturarak periyodik bir sulama programıyla sağlıklı bir şekilde sulanmalarını sağlar.

Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması, su sürgünlerinin alınması, bitkilere form verilmesi gibi bakım çalışmalarını yürütür.

Sorumluluk alanına giren bitkilerdeki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele eder.

İhtiyaç duyulan parkları çevrelemek ve tehlikeli yerlerde kazaları önlemek amacıyla korkuluk koyar, tutunma, sınırlama elemanları ve tel, çit gibi çalışmalarla çevreyi tertipler.

Park düzenlemelerinde ihtiyaç duyulan bank, piknik masası, kameriye, spor elemanları, çöp kutusu vb.nin temin, montaj ve bakımlarının yapılmasını sağlar.

Halkın parklardan sürekli ve en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak için temizlik bakım, onarım çalışmalarına ara vermeden devam eder; bununla ilgili gerekli tedbirleri alır.

Gerek duyulması halinde Park temizlik ve bakım malzemelerini koymak için kulübeler yapar/yaptırır.

İlçemiz sınırları dahilinde başka Kurum, Kuruluş, Birim ve kişilerin Müdürlüğümüzü ilgilendiren çalışmalarını denetler, gerektiğinde müdahale eder.

Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalara zarar verilmesi ve zarar verenlerin tespiti halinde durum rapor edilir ve zararı tazmin yolunda gerekli çalışmaları yapar.

Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan araç gereç makine ve malzemeleri sağlar, aktif konumda olması için gerekli tedbirleri alır.

İdari ve Mali İşler Birimi

Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlar.

Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Bilgi ve birikimlerini artırıcı tedbirler alır; bilgi paylaşımına önem verir, toplantı ve eğitim kursları, seminerler, gezi ve gözlem aktiviteleriyle bunu destekler.

Kendi Müdürlüğüyle alakalı satın alma işlerini yürütür. Gerekli dosyaları, hakediş ve ödemelerle ilgili evrakı tanzim eder.

Müdürlüğün demirbaşlarıyla ilgili kayıtları tutar; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da kullanılamayacak haldeki demirbaşların terkin evrakını hazırlayarak demirbaş düşümlerini sağlar.

Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygular.

Belediye Meclisi veya Encümeninin yetki alanına giren Müdürlümüzle ilgili hususlarda gerekli yazışmaları yapar ve onayları alır.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 2872 sayılı Çevre Kanunu,

d. 6831 sayılı Orman Kanunu

e. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

g. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

h. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

i. 4857 sayılı İş Kanunu

j. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

k. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

l. Ağaçlandırma Yönetmeliği,

m. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat

Devamını Oku
2013 Yılı Falliyet Raporu
2012 YILI FAALİYET RAPORU
2009-2010-2011 Yılları Faaliyetlerimiz