GÖREV TANIMLARI

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 07/05/2015 tarih ve 2015/90 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Kültür İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye: Eyüp Belediyesi

Müdürlük: Kültür İşleri Müdürlüğü

Müdür: Kültür İşleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel ilkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek
 • Hemşerilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
 • Tarih ve medeniyet birikiminin kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarımı gayesine matuf her türlü proje, etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi yaygınlaştırılması ve etkinliğinin arttırılması amacıyla bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak çalışmalar yapmak
 • Kültür Sanatın tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak
 • Söyleşi, sohbet, şenlik, festival, dinleti, konser gibi etkinlikler düzenleyerek; aidiyet duygusunun gelişmesini, kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükselmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak

Personel Yapısı

Kültür İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetveli’ ndeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, Şef, Memur, İşçi ve Sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Kültür İşleri Müdürlüğü, üst yönetici olarak Belediye Başkanı’na ve Belediye Başkanı’nın görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesindeki; Kültür Sanat Birimi, İdari İşler Birimi ve ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Müdürlük bünyesindeki tüm birim ve alt birimlerle birlikte ilçe halkına yönelik kültürel, sanatsal, sosyal projeleri, eğitim faaliyetlerini ve etkinlikleri yürütür.

Kültür Sanat Birimi

 • Kültür ve Sanatın gelişmesini sağlamak üzere Kütüphane, Tiyatro ve Sinema Okulları, Sanat Akademileri, Gençlik ve Kültür Sanat Merkezleri, Sergi Salonları, Müzeler, Film Platosu, Kadın Kültür Evleri, Atölyeler, Kurslar, Sertifika Programları gibi birimler açmak ve geliştirmek.
 • Kültür Merkezlerinde;

*Konser tiyatro ve sinema gösterimleri

*Paneller

*Açık oturumlar

*Konferanslar

*Sergiler

*Sempozyum

*Çeşitli alanlarda kampanya, yarışma ve törenler düzenlemek.

 • Yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve arttırıcı projeleri desteklemek, bu maksatla ulusal ve uluslararası ödüllü şenliklere ve yarışmalara katılmak, düzenlemek ve düzenlenmesine yardımcı olmak.
 • Belediye kitaplığı ve kütüphaneleri için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek. Yapılan kültürel ve sosyal faaliyetlerin tanıtımı için broşür, dergi, kitap, kitapçık, ansiklopedi vb. yayınlar hazırlamak, yıllık basımını ve dağıtılmasını sağlamak.
 • İlçemizdeki hemşerilerimize yönelik çeşitli kültür gezileri düzenlemek.
 • Belediye sınırları içerisinde sosyal hayatın temerküz ettiği ortamları kültürel verimlilik açısından kültür hayatına artı değer katan ortamlar haline gelmesine yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak.
 • Kültür ve sanat dallarının ilçemizde yaygınlaşmasını sağlamak, bu amaçla yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı tiyatro ve sinema gibi etkinlikler düzenlemek, yeteneği olan, geleneksel ve modern terkipler ortaya koyabilen kişilerin imkanlar ölçüsünde eğitim almalarını sağlamak, onların bu çalışmalarını ödüllendirerek motive etmek.
 • Geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunmak
 • Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
 • Toplumun kültür bilincinin gelişmesi için ilçe sınırları içindeki hemşeri dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğrencilerle, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, kültür sanat camiası ve meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirecek çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmalarının yapılmasını sağlamak, projeler hazırlamak ve hazırlanmasına yardımcı olmak
 • Belediyemizin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek, vaziyet planı ve mimarı uygulama projesini hazırlamak,ilgili birimlere süresi içinde bildirmek ve işbirliği yapmak
 • Geleneksel ve modern, görsel ve el sanatları dallarında branşların gelişimine katkı sağlayarak yeni sanatçıların yetiştirilmesine zemin hazırlamak
 • Kültür faaliyetlerinin tanıtım taleplerini oluşturmak, kontrol etmek web sitesi, sosyal medya, cep telefonu uygulamaları yazılı ve görsel basın yolu ile halka duyurumasını sağlamak
 • Kanun ve bağlayıcı diğer yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal eylem planlarına uygun olarak, her türlü kültür sanat etkinliklerini, eğitimlerini ve projelerini değerlendirmek, planlamak, uygulamak.

İdari İşler Birimi

Müdürlük bünyesinde hizmet vermekte olan kültür sanat mekanlarının işletilmesi ve teknik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Aşağıdaki birimlerin her türlü idari ve teknik taleplerini karşılar ve müdüre karşı sorumludur.

 • Kültür Merkezleri
 • Kadın Kültür Evleri
 • İdari Ofis
 • Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakın usulüne göre kayıtların tutulmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Müdürlükçe yapılan bütün yazışmalara dair evrakın standart dosya planına uygun dosyalanmasını sağlamak
 • Müdürlüğün bünyesinde yürütülmekte olan işlemler sırasında gelen evrak kayıtlarını yapmak
 • Evrakların havalelerini yaparak ilgili personele teslim etmek ve sonuçlandırılan evraklar ile ilgili hazırlanan yazıların kaydını kapatıp ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara göndermek,
 • Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yapmak ve takip etmek
 • Mutat olarak kayıt defterlerinin ve gelen, giden evrakların kontrolünü yaparak vaktinde ve gerekli yasal süre içinde işlemlerin tamamlanmasını sağlamak
 • Gerektiğinde ve bütçede yeterli ödenek bulunduğunda; ilgili fasıldan Müdürlük tarafından yapılacak her türlü mal ve hizmet alım için gerekli evrakları düzenlemek, ilgili birimlere sevk etmek ve süreçleri takip etmek.
 • Gerektiğinde Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılması için gerekli evrakları düzenlemek, ilgili birimlere sevk etmek ve süreçleri takip etmek.
 • Müdürlükteki tüm yazışmaların birer örneğini muhafaza etmek, işlemi biten evrakları arşive kaldırmak.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Kültür İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile ilgili diğer mevzuat
Devamını Oku
Şehir, Kültür ve Estetik Konuşmaları Devam Ediyor Detayı Görüntüle

Şehir, Kültür ve Estetik Konuşmaları Devam Ediyor

Eyüp Belediyesi Genç Akademi tarafından düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu’nun seminer dizilerinden olan “Şehir, Kültür ve Estetik” konuşmaları 3. haftasında Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli’nin anlatımlarıyla devam etti. Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli dünyadan örnekler vererek şehirleşme kültürü hakkında konular anlattı.

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

T.C.

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)

1

CAFER PAŞA MEDRESESİ KÜLTÜR MERKEZİ

1 Adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Eğitim sezonunun başlangıcını takip eden ilk hafta

2

SERTARİKZADE KÜLTÜR MERKEZİ

1 Adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Eğitim sezonunun başlangıcını takip eden ilk hafta

3

EYÜP BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ

1 Adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Eğitim sezonunun başlangıcını takip eden ilk hafta

4

EYÜP BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZLERİ

1 Adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Eğitim sezonunun başlangıcını takip eden ilk hafta

5

EYÜP BELEDİYESİ SERGİ SALONU

Sergilenmesi düşünülen eserlerin numunesi ile şahsen müracaat gerekmektedir.

Aynı gün

6

GIDA YARDIMI

Muhtarlıktan alınan fakirlik ilmuhaberi ile birlikte şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir

Sosyal yardım dağıtımlarının başlamasına müteakiben 15 gün içersinde yardımlar teslim edilmektedir.

7

YAKACAK YARDIMI

Muhtarlıktan alınan fakirlik ilmuhaberi ile birlikte şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir

Sosyal yardım dağıtımlarının başlamasına müteakiben 15 gün içersinde yardımlar teslim edilmektedir.

8

ŞEFKAT ELİ MERKEZİ

Muhtarlıktan alınan fakirlik ilmuhaberi ile birlikte şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir

Sosyal yardım dağıtımlarının başlamasına müteakiben 15 gün içersinde yardımlar teslim edilmektedir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İsim : Davut Akgül

Unvanı : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Tel : 0212 440 0 500 – (1665-1664)

Fax : 0212 440 04 08

e-posta : davut.akgul@eyup.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri : Eyüp Belediye Başkanlığı
İsim : Ahmet Turan KOÇER
Unvanı : Başkan Yardımcısı
Tel : 0212 440 0 500 (500)
Fax : 0212 544 00 02
E-posta : ahmetturankocer@eyup.bel.tr