GÖREV TANIMLARI

KÜLTÜR İŞLERi MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 07/05/2015 tarih ve 2015/90 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Kültür İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye: Eyüp Belediyesi

Müdürlük: Kültür İşleri Müdürlüğü

Müdür: Kültür İşleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Hemşehrilerimiz arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak çalışmaları yapmak.
  • Şenlik, festival, konser gibi etkinlikler düzenleyerek; kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.

Personel Yapısı

Kültür İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Kültür İşleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesindeki; Kültür Sanat Birimi, Ar-Ge Birimi, İdari İşler Birimi ve ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

İlçenin tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkartılarak ilçe halkına yönelik kültürel faaliyetleri yürütür.

Kültür Sanat Birimi

Eğitim ve Kültür hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde; Kültür Sanat Eğitimleri, Kültür Sanat Aktiviteleri, Kültür Sanat Sergileri, Müzecilik Turizm, Kütüphanecilik, Yayıncılık, Kültür Merkezi, Müze, Kütüphane, Kültür Sanat Danışmanları, Yayın Kurulu Oluşturulması, Açık Hava Müzesi ve Film Platosu, Kadın Kültür Evleri gibi birimler oluşturmak, onların faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bunların işleyiş biçimi ile ilgili çalışma yönetmelikleri hazırlamak.

Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültürel etkinliklerini planlamak, uygulamak, değerlendirmek, sergi, seminer, tiyatro, konser, konferans, sempozyum, ve kurslar düzenlemek, düzenlemesine yardımcı olmak.

İlçe halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretip uygulamak, el beceri kursları ve diğer kursları düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak.

Folklor, tiyatro ve müzik – resim v.b. sanat dalları eğitimi vererek bünyemizde yetişen ekiplerle şenliklere ve yarışmalara katılmak, yarışmalar düzenlemek ve düzenlenmesine yardımcı olmak.

İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin ve gösteri sanatlarının çeşitli türlerini süreli ya da sürekli şekilde açık ve kapalı mekânlarda sunmak. Gerekirse bu çalışmaların müesseseleşmesini temin ederek ya da buna yönelik çalışmalara katkı sağlayarak ilçe halkının kaynaşmasına ve sanatsal incelik ve derinliğin oluşumuna katkı yanında toplumsal moralin yükseltilmesine vesile olmak.

Belediye kitaplık ve kütüphaneler için gerekli yayınların tespiti, temini korunması ve servis hizmetlerini yürütmek.

Kütüphane açmak ve işletmek. Kitaplık ve kütüphaneden faydalanmak isteyen vatandaşları bilgilendirmek.

Belediye sınırları içerisindeki kahvehane, kıraathane, park gibi sosyal hayatın temerküz ettiği ortamları kültürel verimlilik açısından kültür hayatına artı değer üreten ortamlar haline gelmesine yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak.

İlçe Halkına yönelik her türlü kültürel aktiviteler organize etmek.

Broşür, kitap, ansiklopedi v.b. yayınlar hazırlamak. Yapılan kültürel faaliyetlerin tanıtımı için broşür, kitapçık ve yıllık basımını yapmak.

Özelde Eyüp genelde ise eğitime katkı amaçlı kitap ve ansiklopedi hazırlanması, basımı ve dağıtılmasını sağlamak.

Özel gün ve haftalarda konu ile ilgili kitap ve CD benzeri kültürel materyaller dağıtmak.

Yerel yazar ve şairleri teşvik etmek amacıyla amatör yazar ve şairlerin eserlerini basmak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kültürel ve sosyal ortak projeler geliştirmek ve uygulamak.

Çocuk ve gençlere yönelik geziler sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

Çocuklara ve gençlere yönelik kütüphaneler açmak ve işletmek.

Okuma yazma bilmeyenler ile okuma yazma bilip diploması olmayan yetişkinlere yönelik okuma yazma kursları düzenlemek.

Eğitim ve Kültür faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç, gereç ve teknolojiyi belirlemek, diğer birimlerin eğitimi ile ilgili faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek.

Yapılan kültür faaliyetlerini matbu hale getirmek, yapılan etkinlikleri tanıtmak, geliştirmek için süreli yayınlar çıkarmak.

Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kampanyalar düzenlemek, gerekirse eğitim kurumları ile birlikte ödüllü yarışmalar organize etmek.

Tarihi mekanlara ilk ve orta öğrenim öğrencilerine, belediye personeline ve halkımıza geziler düzenlemek.

AR-GE Birimi

Eyüp ilçesinde kültürel ve sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin konusuyla alakalı her türlü veriyi toplar, analiz eder ve raporlar,

Üniversite ve diğer kurumlarla işbirliği kurarak ortak araştırmalar yapar,

Sayısal bilgilerin uluslararası standartlar bağlamında değerlendirmesini yapar ve ilgili yerlere rapor sunar,

Belediyenin ihtiyaç duyduğu sahalarda projeler geliştirir ve yürütülmesini izler,

Belediyeye ortak yürütülmesi veya fon desteği sağlanması amacı ile gelen proje tekliflerini değerlendirir, projenin uygun formatta hazırlanmasını talep ve takip eder ve gerektiğinde projenin geliştirilmesine ve gereken revizenin yapılmasına katkı sağlar,

Değerlendirilen projelerin ilgili kişi veya birimlere iletilip yürürlüğe konulmasını dair karar sürecini takip eder,

Yürürlüğe konulan projelere dair proje sahiplerinden gelen revize taleplerini alır, kabul veya reddedilmesine dair süreci takip eder,

Yürürlüğe konulan projeleri izleyip değerlendirir ve performans raporları hazırlar,

Performans raporları doğrultusunda projenin başarı durumu dikkate alınarak projenin yürürlükte kalmasına, revize edilmesine ve sonlandırılmasına dair görüş raporu hazırlar ve ilgili birimlere ve başkanlığa sunar,

Çeşitli uluslararası ve ulusal fon kaynaklarının takibini yapar ve ilgili birimlerin bilgilenmesini sağlar,

Gerektiğinde açık proje çağrılarına, uygun proje ile başvurulmasının takibini yapar,

Çeşitli fon kaynaklarından, fon alınan projelerin Belediyenin ilgili birimi nezdinde yürütülmesini organize eder ve yürütülme aşamalarını izler,

Yurtiçi ve yurtdışında yerel yönetimler, birlikler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkiler kurulmasını sağlar,

İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile ortak organizasyonlar (Uluslararası öğrenci değişimleri, kardeş kent uygulamaları vb.) düzenler,

Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılır, müştereken veya münferiden bu tür etkinlikleri düzenler,

Konusuyla ilgili yayın ve araştırmaları takip eder, elde edilen bilgileri ilgili makamlara iletir

Konusuyla ilgili çalıştaylarda raporlama görevini üstlenir.

İdari İşler Birimi

Müdürlük bünyesinde hizmet vermekte olan kültür mekanlarının işletilmesi ve teknik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Aşağıdaki birimlerin her türlü idari ve teknik taleplerini karşılar ve müdüre karşı sorumludur.

  • Kültür Merkezleri
  • Kadın Kültür Evleri

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Kültür İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

e. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g. 4857 sayılı İş Kanunu,

h. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

j. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

k. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku