GÖREV TANIMLARI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte İşletme Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye: Eyüp Belediyesi

Müdürlük: İşletme Müdürlüğü

Müdür: İşletme Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızda, Belediyeyi sahiplenme duygusunu oluşturmaya çalışmak.
  • Başkanlıkça verilen görev ve yetki çerçevesinde Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını zamanında temin ve teslim etmek.

Personel Yapısı

İşletme Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • İşletme Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesindeki; Tesis Hizmetleri Birimi, Altyapı Abonelik Hizmet Birimi, Kaynak Geliştirme Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediye hizmetlerinin güvenli ve temiz ortamlarda gerekli ve yeterli ekipmanlarla sağlanması için belediye hizmet binalarında gerekli çalışmaları yürütür. Hizmet kalitesinin sürekliliğinin desteklenmesi amacıyla binaların periyodik temizliği, sürekli güvenliği, koruyucu bakım onarımı, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet abonmanlıklarının yönetilmesi, ofis ekipmanlarının temini ve kullanılabilir halde tutulması, İkram hizmetlerinin yapılması müdürlüğün görevleridir. Ayrıca belediye gayrı menkullerinin kiralanması, kamusal alanlardaki ecri misillerin yönetilmesi ve reklam mecraları olan billboard’ların işletilmesi birimin diğer görevleridir. Ayrıca personel için iş sağlığı ve güvenliği gereklerini yerine getirmek müdürlüğün görevidir.

Tesis Hizmetleri Birimi

Belediye hizmet binalarının temiz tutulması, çay ve kahve gibi ikramların verilmesi, bina içindeki elektrik, mekanik, boya ve tamirat işlerinin koordinasyonu, hizmet alanlarında sürekli güvenliğin sağlanması bu birim tarafından yerine getirilir.

Altyapı Abonelik Hizmet Birimi

Belediye Hizmet birimlerinin Temel İşlevsel İhtiyaçları olan Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon, İnternet gibi abonmanlık hizmetlerini yönetir. Ayrıca farklı bakım onarım hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme kapsamında alınan hizmetlerin yönetilmesini sağlar.

Kaynak Geliştirme Birimi

Belediye bünyesindeki tesislerin verimli ve ekonomik yönetilmesini sağlar. Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi, ihtiyaç duyulacak yeni yerler için kiralama yapılmasını sağlar. Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciye ecri misil tahakkuk ettirir, tahsilat takibi için Mali Hizmetleri Müdürlüğüne veya 2886 sayılı yasanın 75 inci maddesine göre tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğüne bilgi verir. Bu bağlamda eldeki kaynakların yerinde keşif ve tespiti ile belediyeye en iyi gelirlerin sağlanması maksadıyla pazarlama ve satış hizmetlerini yürütür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Kurumda çalışan tüm personel için 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereklerini bünyesindeki sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları eli ile yerine getirir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

d. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

g. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h. 4857 sayılı İş Kanunu,

i. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

k. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku