GÖREV TANIMLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye Eyüp Belediyesi
Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Müdür İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Çalışma İlkeleri

Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.Belediyemizde çalışan memur ve işçi personelin; etkin ve verimli çalışmasını hedeflemek. Bu hedefe uygun olarak belediye personeli için gerekli hizmet içi eğitim çalışmalarını yapmak ve en uygun çalışma koşullarını oluşturmak.

Personel Yapısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
Müdürlük bünyesindeki; İnsan Kaynakları Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, Personel Özlük Birimi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Birimi, Kurum içi Eğitim Birimi ve ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediyemizde çalışan işçi ve memurların özlük hakları, personel alımları, çıkışları ile daha önce çalışmış ve çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tüm iş ve işlemlerinin yanı sıra Belediyemizin istihdam yönetim, yıllık işgücü planlaması, organizasyonu, performans değerlendirmelerinin yapılarak başarılı personellerin ödüllendirilmesi, teknolojik değişimi yönetmek, kurum personeline yönelik hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek yasal mevzuat çerçevesinde planlamak, organize etmek ve yürütmekten bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve tüm birimlerin uyum içinde ve takım ruhu anlayışı ile çalışabilmesi için eleman seçim ve yerleştirmesini yapmak, personele yönelik hizmet kalitesini arttırıcı çalışmalar yapmak ile bunların denetimini kapsamaktadır.

Personel Özlük Birimi

Kadrolu Memur, İşçi ve Sözleşmeli Memurun her türlü özlük iş ve işlemlerini yürütür. Gerekli arşivlerini tutar, raporlarını hazırlar.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Birimi

Tüm kurum çalışanlarına yönelik insan kaynakları yönetim çalışmalarını yürütür. İnsan Kaynakları Planlaması, Kariyer yönetimi, Performans yönetimi, işe alım ve değerlendirme, çalışan ilişkileri yönetimi çalışmalarını kurumdaki tüm çalışanlar bazında gerçekleştirir.

Kurum içi Eğitim Birimi

Kurum içi eğitim ihtiyaçlarını belirler, uygulamaya almak üzere planlar, eğitimleri organize eder. Eğitim sonrasında ise memnuniyet ölçümleri, etki değeri araştırmaları ile eğitimlerin hizmet kalitesine dönüşmesi sürecini izler ve raporlar.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4688/6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik.
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.
Devamını Oku
BVU ile Ortak Projeler Geliyor Detayı Görüntüle

BVU ile Ortak Projeler Geliyor

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimleri sonucu başlatılan çalışmayla, Eyüp Belediyesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi (BVU) iş birliğinde insan odaklı ve halk sağlığını ön planda tutacak ortak projeler hazırlanarak hayata geçirilecek.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2012 Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C.

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Lise Stajyeri

1- Dilekçe
2- Fotoğraf (1 adet)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Başarı Belgesi

5- Karne Fotokopisi
6- Staj Sözleşmesi
7- Başvuru Formu
8- Adres Bildirim Belgesi

1 GÜN

Üniversite Stajyeri

1- Eğitim gördüğü okuldan staj yapması zorunludur yazısı
2- Fotoğraf (1 adet)
3- Dilekçe
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2

Memur ve Sözleşmeli
Personel
Alımı

1- Dilekçe
2- Fotoğraf (2 adet)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Sağlık Kurulu Raporu
5- Adli Sicil Belgesi
6- Askerlik Durum Belgesi
7- CV
8- Diploma Aslı ve Fotokopisi
9- Adres Bildirim Belgesi
10-KPSS Sonuç Belgesi

11-Sigorta Sicil Numarası

12-Sertifika

7 GÜN

3

Eski Hükümlü ve Özürlü İşçi Alımı

1-İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi olarak çalışma yazısı ve KPSS belgesi
2-Diploma aslı ya da noter onaylı sureti
3-Nüfus cüzdan fotokopisi
4-Fotoğraf (2 adet)

5-Adli Sicil Belgesi
6-Askerlik durum belgesi
7-Sağlık Kurulu Raporu
8-Adres Bildirim Belgesi

9-Sigorta Sicil Numarası

10-Kamu kurumlarında çalışabilir belgesi

11-Bonservis

12-Dilekçe

7 GÜN

4

Daimi ve Geçici Süreli İşçi
Alımı

1- İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi olarak çalışma yazısı ve KPSS belgesi
2- Fotoğraf (2 adet)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Sağlık Kurulu Raporu
5- Adli Sicil Belgesi
6- Askerlik Durum Belgesi
7- Diploma Aslı ve Fotokopisi
9- Adres Bildirim Belgesi
10-Dilekçe

11-Bonservis

12-Sigorta Sicil Numarası

7 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

İsim

: Ömer Faruk TORUN

Ünvanı

: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü

Tel

:0212 440 04 85

Faks

:0212 493 23 65

E-posta

:omerfaruk@eyup.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri

:Eyüp Belediye Başkanlığı

İsim

: Ahmet Turan KOÇER

Ünvanı

:Başkan Yardımcısı

Tel

:0 212 440 04 23

Faks

:0 212 440 05 22

E-posta

: kocer@eyup.bel.tr