GÖREV TANIMLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye: Eyüp Belediyesi

Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Müdür: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Belediyemizde çalışan memur ve işçi personelin; etkin ve verimli çalışmasını hedeflemek. Bu hedefe uygun olarak belediye personeli için gerekli hizmet içi eğitim çalışmalarını yapmak ve en uygun çalışma koşullarını oluşturmak.

Personel Yapısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesindeki; Personel Özlük Birimi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Birimi, Kurum içi Eğitim Birimi ve ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediyemizde çalışan işçi ve memurların özlük hakları, personel alımları, çıkışları ile daha önce çalışmış ve çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tüm iş ve işlemlerinin yanı sıra Belediyemizin istihdam yönetim, yıllık işgücü planlaması, organizasyonu, performans değerlendirmelerinin yapılarak başarılı personellerin ödüllendirilmesi, teknolojik değişimi yönetmek, kurum personeline yönelik hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek yasal mevzuat çerçevesinde planlamak, organize etmek ve yürütmek. Bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve tüm birimlerin uyum içinde ve takım ruhu anlayışı ile çalışabilmesi için eleman seçim ve yerleştirmesini yapmak, personele yönelik hizmet kalitesini arttırıcı çalışmalar yapmak ile bunların denetimini kapsamaktadır.

Personel Özlük Birimi

Kadrolu Memur, İşçi ve Sözleşmeli Memurun her türlü özlük iş ve işlemlerini yürütür. Gerekli arşivlerini tutar, raporlarını hazırlar.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Birimi

Tüm kurum çalışanlarına yönelik insan kaynakları yönetim çalışmalarını yürütür. İnsan Kaynakları Planlaması, Kariyer yönetimi, Performans yönetimi, işe alım ve değerlendirme, çalışan ilişkileri yönetimi çalışmalarını kurumdaki tüm çalışanlar bazında gerçekleştirir.

Kurum içi Eğitim Birimi

Kurum içi eğitim ihtiyaçlarını belirler, uygulamaya almak üzere planlar, eğitimleri organize eder. Eğitim sonrasında ise memnuniyet ölçümleri, etki değeri araştırmaları ile eğitimlerin hizmet kalitesine dönüşmesi sürecini izler ve raporlar.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

e. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g. 4688/6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

h. 4857 sayılı İş Kanunu,

i. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,

k. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

l. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

m. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

n. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

o. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

p. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik,

q. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik.

r. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku
BVU ile Ortak Projeler Geliyor Detayı Görüntüle

BVU ile Ortak Projeler Geliyor

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimleri sonucu başlatılan çalışmayla, Eyüp Belediyesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi (BVU) iş birliğinde insan odaklı ve halk sağlığını ön planda tutacak ortak projeler hazırlanarak hayata geçirilecek.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2012 Faaliyet Raporu