GÖREV TANIMLARI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/04/2015 tarih ve 2015/66 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye: Eyüp Belediyesi

Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Kamu yararını üstün tutarak; toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı kentsel planlamalar yapmak.
  • Kent estetiğinin ve kentsel beğeni düzeyinin geliştirilmesi için cephe mimarisi ve peyzaj çalışmalarına yön vermek.
  • Engellilerin kent yaşamında karşılaşacağı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik planlama ve uygulamalar yapmak.

Personel Yapısı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük; Yapı Ruhsatı Birimi, İmar Durumu Birimi, Koruma Uygulama ve Denetim Birimi, Harita Birimi, İskan Birimi İdari İşler ve Arşiv Birimlerinden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Kanun, yönetmelik ve imar planlarına uygun imar durumu düzenlemek, Kanun, yönetmelik ve İmar planlarına uygun hazırlanmış teklif mimari-statik projeleri onaylamak, Onayı biten projelerin vergi, resim ve harçlarının ödenmesinin sağlanması ve yapı ruhsatını düzenlemek, imar konulu Kamu kurum ve kuruluşlarından, mahkemelerden gelen yazışma ve işlemleri yürütmek, ilgi kurumlardan ve şahıslardan gelen konulara bilgi vermek, İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapı kullanma izin belgesi düzenlemek, İlgili kanunun mevzuat dahilinde güçlendirme ruhsatı, tadilat ruhsatı ve yıkım ruhsatı düzenlemek müdürlüğün görevleridir.

Yapı Ruhsatı Birimi

Mimari, statik, tesisat projelerini ve zemin etüdü raporlarını inceleyip onaylamak, kat irtifakı ile ilgili işlemleri yapmak, suret tasdiki yapmak, vatandaş şikayet konularını düzenlemek, geçici inşaat ruhsatı vermek, irtifak hakkı tesisi kurmak, onaylanan her türlü yapı projeleri için ruhsat düzenlemek birimin asli görevleridir.

İmar Durumu Birimi

Kanun, yönetmelik ve İmar planlarına uygun imar durumu düzenlemek ve şahıslardan gele imar durumu talepleri hakkında bilgi vermek birimin görevleridir.

Koruma Uygulama ve Denetim Birimi

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek, yapılan tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek, başlatılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek, Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek, Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek, Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek, Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek birimin görevleridir.

Harita Birimi

Vatandaş talebi üzerine veya Belediyemizce hazırlanacak projeler için inşaat istikamet rölövesi ve kot kesim tanzim etmek, yol güzergahlarının araziye aplikasyonunu yapmak, ada revizyon ölçümleri, zemin aplikasyon belge onayı, tel yüksekliği ölçümü, parsel köşe kodları için ölçümü, kontur ve gabari ölçümü, diğer müdürlüklerce talep edilen her türlü ölçüm ve aplikasyon işleri, belediye mülkü parsellerin ifraz ve folyelerini hazırlamak, bina revizyonu yaparak halihazır harita üzerine işlemek birimin görevleridir.

İskan Birimi

İskan ile ilgili her türlü iş ve işlemi takip eder.

İdari İşler ve Arşiv Birimi

Müdürlüklere ve dış kurumlara birim adına resmi yazışmaları yapar ve arşivler. İstek ve şikâyetleri izler ve sonuçlandırır. Müdürlükteki personel, ihale, rapor gibi idari ve operasyonel işlemleri gerçekleştirir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 3194 sayılı İmar Kanunu,

b. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun,

c. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

d. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

e. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

g. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

h. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

i. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

j. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

k. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

l. 4857 sayılı İş Kanunu,

m. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

n. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,

o. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

p. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

q. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

r. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,

s. İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik.

t. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği,

u. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,

v. Otopark Yönetmeliği,

w. Sığınak Yönetmeliği

x. Asansör Yönetmeliği,

y. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,

z. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

aa. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama

Yönetmeliği,

ab. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

ac. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku
2012 Yılı İskan ve Ruhsat Sayıları
2013 Yılı İskan ve Ruhsat Sayıları