GÖREV TANIMLARI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Fen İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye Eyüp BB
Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Müdür Fen İşleri Müdürü

Belediye : Eyüp Belediyesi

Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğü

Müdür : Fen İşleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.lçemizdeki meydanları, yolları ve kaldırımları, nitelik olarak Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmaya çalışmak.

Belediyemiz adına yapılan yapım işlerinin tüm süreçlerini, ilgili meslek mensuplarına ve kuruluşlarına öncülük ve örneklik teşkil edecek bir itina ve disiplin içerisinde tamamlamak.Halkın dışarıya çıkma ihtiyacı hissettiği tüm mevsim ve günlerde; kent meydanlarının, yolların ve kaldırımların, kullanılabilir ve istifade edilebilir durumda olmalarını sağlamak.Müdürlüğün uygulamalarını bütçe hedefleri ve performans programı çerçevesinde sürekli takip ederek, yıl içerisinde yaşanabilecek olası krizleri önceden kestirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Personel Yapısı

Fen İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

Fen İşleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve BelediyeBaşkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.Müdürlük, Teknik İşler Birimi, Yapı İşleri Birimi ve İdari İşler Birimi ile alt birimlerinden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediyemizin ve İlçe halkının ihtiyaç duyduğu ve ilçeye yapılan ek hizmet binası, sağlık, sosyal, spor, eğitim ve kültür hizmet binaları gibi her türlü fiziksel yatırımları gerçekleştirmek ve bu binaların bakım onarımını ile hizmetlerin güvenilir ve sağlıklı ortamlarda sürekliliğini sağlamak birimin asli görevidir. Ayrıca ilçedeki okullara ve diğer kamu kurumlarına bakım onarım desteğinde bulunmak, Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması. ilçedeki yolların ve kaldırımların bakım onarımları, yağmur suyu giderlerinin yapımı, kazı ruhsatlarının verilmesi, olası afet durumlarında arama tarama ve kurtarma hizmetlerinin verilmesi müdürlüğün diğer görevleridir.

Teknik İşler Birimi

Birime bağlı Eyüp, Göktürk ve Alibeyköy olmak üzere 3 şantiye bulunmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi ve kontrolü yapılacak olan bina, çevre düzenlemesi gibi işlerin ön etüdleri, avan projeleri, metraj ve keşifleri hazırlanır veya bahse konu işlerin ihale dosyası için gerekli teknik dosyaları hazırlar. İlçemizin ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, tretuar, yağmur suyu kanalı, istinat ve perde duvarı yapımı, bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Asfalt, stabilize, bordür, beton parke taşı, yağmur suyu ızgarası alımı ile Fen İşleri Şantiye Hizmetlerinde kullanılmak üzere İş makineleri ve Kamyonet kiralanması Hizmeti Alımı, Belediye personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere Servis Araçları Hizmet alımları vs. malzeme alımlarına ilişkin ihale dosyalarını hazırlamak ve yapılan ihaleleri kontrol etmek.

Yapı İşleri Birimi

Üst yapım işlerine ilişkin ilerleme raporları düzenlemek, Yapı işlerini yerinde görmek ve denetlemek, yapılacak işler için hazırlık çalışmaları yapmak, olumsuz üstyapı problemlerini gidermek birimin görevleridir.

İlçe Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve vatandaş şikayetlerinin yerinde giderilmesi çalışmalarını yürütür. Olası afet öncesi hazırlıkları yapar, karla mücadele çalışmalarını koordine eder.

İdari İşler Birimi

Resmi yazışmaları yapar, kayıt altına alınan evrakları arşivler. Müdürlük adına dış kurumlarla yazışma yapar. Birim için gerekli olabilecek idari işlemler ile her türlü raporları hazırlar.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Fen İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.
Devamını Oku
 'Kar'a Karşı Tedbirler Sürüyor Detayı Görüntüle

'Kar'a Karşı Tedbirler Sürüyor

Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, meteorolojiden gelen kar yağışı uyarısı üzerine saatler öncesi alarma geçerek 950 personel, 2 greyder, 15 kar küreme aracı, 15 tuzlama aracı ve 2 solisyon aracıyla birlikte hazırlıklarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü 2011 Yılı Ağustos Ayı Aaylık Toplam Metraj
Fen İşleri Müdürlüğü 2011 Yılı Temmuz Ayı Aylık Toplam Metraj

Fen İşleri Müdürlüğü

T.C.

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN FAZLA)

1

23.Madde Onayı

1. Dilekçe
2. Tapu
3. İmar Durumu
4. İnşaat İstikamet Rölevesi
5. Röperli Kroki ve Çap
6. 23. Madde Harcı

1/2 Gün

2

Kazı Ruhsatı Verilmesi (Kanal Tamiri İçin)

1. Dilekçe
2. Ruhsat Harcı Teminat Bedeli

1 Gün

3

Kazı Ruhsatı Verilmsi (Elektrik Arızası İçin)

1. Dilekçe
2. Onaylı Alt Yapı Ruhsat Formu (Bedaştan Temin Edilecek)

1 Gün

4

Kazı Ruhsatı Verilmsi (Elektirik Kablo Tesisi İçin)

1. Dilekçe
2. Onaylı Alt Yapı Ruhsat Formu (Bedaştan Temin Edilecek)
3. Alt Yapı Kazı Çalışma Protokolü (Bedaştan Temin Edilecek)

1 Gün

5

Kazı Ruhsatı Teminat İadesi

1. Dilekçe
2. Teminat Alındı Makbuzu

1 Gün

6

Yoldaki Bozukluklar

1. Dilekçe

1 Hafta

7

Kaldırım Bozuklukları

1. Dilekçe

3 Gün

8

Genel Şikayetler

1. Dilekçe

15 Gün

9

Yeni Yol açımı

1. Dilekçe

30 Gün

10

İhale Dosyası Satın Alma

1. Firmaya Ait Kaşe
2. Dosya Bedeli Alındı Makbuzu

1 Saat

11

Geçici Teminat İadesi

1. Teminatı Almaya Yetkili Olduğuna Dair Belgeler

30 dk. İle 2 Gün Arası

12

Kesin Teminat İadesi

1. Dilekçe
2. Kesin Kabul Fotokopisi
3. İlişiksizlik Belgesi (SSK'dan)

2 Gün

13

İhale İşlemleri (İş Deneyim Belgesi)

1. Dilekçe

3 Gün

14

Yangın Yardımı

1. Dilekçe
2. Fotoğraf
3. Yangın Raporu
4. İkametgah
5. Fakirlik Belgesi
6. Tapu veya Kira Kontratı

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

Fen İşleri Müdürü

İkinci Müracaat Yeri

Başkan Yardımcısı

İsim

Muhammet ÇAKIR

İsim

Ahmet TÜFEKÇİ

Ünvanı

Fen İşleri Müdürü

Ünvanı

Başkan Yardımcısı

Tel.

440 05 90

Tel.

440 05 35

Faks

440 05 94

Faks

440 04 27

E-posta

fenisleri@eyup.bel.tr

E-posta