GÖREV TANIMLARI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye Eyüp Belediyesi
Müdürlük Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdür Emlak ve İstimlak Müdürü

Çalışma İlkeleri

Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.Kamu yararını üstün tutarak; toplumsal ihtiyaçlara uygun kamulaştırmalar yapmak.
Açıklık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde, Belediye lehine en ekonomik sonuçlar oluşturacak satış ihaleleri yapmak.

Personel Yapısı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.Müdürlük; Emlak ve İstimlak Birimi, İmar Uygulama Birimi ile İdari İşler ve Arşiv Birimlerinden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediye gayrimenkullerine ilişkin tapu işlemleri, alım ve satım işlemleri ve kamulaştırma işlemleri müdürlüğün temel görevleridir. Ayrıca 3194 sayılı yasanın 15,16,17 ve 18. Madde uygulamalarını gerçekleştirir.

Emlak ve İstimlak Birimi

Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesi, bu alanların özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesi, diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi, belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması, belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması, işleri Emlak ve İstimlak Birimi tarafından gerçekleştirilir. (2886 sayılı yasa, 3194 sayılı yasanın 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddesi ve 3194 sayılı yasanın 18 inci maddesi neticesinde belediyenin hissedar olduğu parseller)

İmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dâhilinde istimlâklerinin yapılmasını sağlar.

İmar Uygulama Birimi

3194 sayılı kanunun 15, 16, 17 ve 18. Maddelerinin gereklerini yapmak ve yaptırmak.

İdari İşler ve Arşiv Birimi

Bürolardan gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, işleri biten evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, Emlak İstimlâk Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, Gizlilik ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza etmek, İşlerin tam ve zamanında olması için gerekli tedbirler almak, Müdürlüğün önceliklerine göre sıraya konulmuş tüm yazılarını yazmak, her türlü yazıların örneklerini çıkarmak, Hazırlanan ve derlenen bilgi ve verileri kontrol ederek bilgisayar ortamına aktarmak.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • 5577 sayılı Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
 • 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu,
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu,
 • 2981/3290/3366 sayılı Kanun,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
 • 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu,
 • 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu,
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.
Devamını Oku
Yaklaşık 10 bin kişiye müjdeli haber Detayı Görüntüle

Yaklaşık 10 bin kişiye müjdeli haber

Eyüp genelinde Vakıf mülkiyetindeki taşınmazların takas kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi sonucu satışı yapılan taşınmazlardan, peşin satın alıp adlarına tapu çıkanlar üzerindeki şerhler Eyüp Belediyesi’nin girişimleri sonucu kalkı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2014 Faaliyet Raporu
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

İNŞAAT İSTİKAMET RÖLEVESİ

1. Dilekçe

2. Tapu

3. Aplikasyon krokisi

4. Çap

5. İmar durumu (aslı)

3 GÜN

2

KOT-KESİT

1. Dilekçe

2. Tapu

3. Çap

4. Röperli Kroki

5. İmar durumu

3 GÜN

3

TEVHİD-İFRAZ-YOLA TERK

1. Dilekçe

2. Özel harita bürolarınca hazırlanmış tesçil bildirimi(Beyanname)

3. Hissedarların muvafakati

5 GÜN

4

TAPU VERME İŞLEMLERİ

- (2981-3290) Yasaya göre

1. Tapu Tahsis Belgesi Aslı

2. Röperli Kroki

3. Tapu tahsis belgesi yok ise

4. İmar Affı Müracaat formu

5. 2000 TL.Banka makbuzu

- 4706/4916 Sayılı Kanuna göre

1. 31.12.2000 tarihinden önce yapılaşmayı ispatlamak(elektrik,iski vb. gibi evraklar)

- 775 sayılı yasaya göre

1. Tahsis evrakları

30 GÜN

BAŞVURU ESNASINDA GEREKİYORSA TÜM MÜRACAATLARDA HİSSEDAR MUAFFAKATI (NOTER ONAYLI) GETİRİLİR.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Eyüp Belediye Başkanlığı

İsim: Ahmet Evrim KALEMDAROĞLU İsim: Şenol ERCAN

Ünvanı: Müdür Ünvanı: Başkan Yardımcısı

Adres: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Adres: Eyüp Belediye Başkanlığı

Tel: 0212 440 05 86 Tel: 0212 440 05 35

Fax: 0212 440 05 89 Fax: 0212 440 05 39

E-Posta:emlakistimlak@eyup.bel.tr E-Posta:senol.ercan@eyup.bel.tr