GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Bilgi İşlem Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye Eyüp Belediyesi
Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Müdür Bilgi İşlem Müdürü

Çalışma İlkeleri

Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.Belediye hizmet alanlarına giren konularda bilgisayarlı sistem kurma, geliştirme, işletme, araştırma, güvenlik ve denetim konularında, birimlerin etkin olarak çalışabilmesi için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak Belediyedeki Bilgisayar Sistemin kesintisiz hizmet vermesini sağlamak Yazılım, donanım ve programların güvenliğini sağlayacak her türlü tedbiri zamanında almak.Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak.Çağdaş Bilgi Teknolojileri (BT) ile İletişim Teknolojileri (IT) alanındaki her türlü teknik gelişmeleri araştırmak ve incelemek. Bu teknolojilerin Belediyede kullanımlarının sağlayacağı faydalar konusunda analizler yapmak.Bütün birimlere, belediyedeki bilgi sistemlerinin etkin ve verimli olarak kullanılabilmesine yönelik eğitim seminerleri vermek.

Personel Yapısı

Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük; Yazılım ve Bilgi Yönetimi Birimi, Teknik Altyapı Birimi ve Kurumsal Arşiv Birimi ile alt birimlerinden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm teknolojik donanım ve yazılımların entegre olarak devreye alınması ve çalışır durumda tutulması müdürlüğün asli görevidir.

Yazılım ve Bilgi Yönetimi Birimi

Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü bilginin; hızlı, etkin ve ulaşılabilir olması için sistemler kurar ve yönetir. Kurum içinde her türlü resmi bilgi ve belgelerin dijital hale getirilmesi ve arşivlenmesi, birimlerin iş ve işlemlerini izleyebilir hale gelmek üzere otomasyon sistemi kurulması ve geliştirilmesi, kentin harita tabanlı verilerinin güncel tutulması ve raporlanabilmesi, birimlerin ihtiyaç duyacağı her türlü yazılımın temin edilmesi ve istekler doğrultusunda geliştirilmesi birimin asli görevleridir.

Kurumsal Arşiv Birimi

Tüm birimlerin arşiv hizmetleri hakkında yönetmeliğin gerekleri olan iş ve işlemlerini kurum adına yürütür. Kurumun fiziksel arşivini oluşturur ve yönetir.

Teknik Altyapı Birimi

Belediye hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazıcı, telefon, CCTV kapalı devre yayın, network cihazları gibi teknolojik ürünlerin temin edilmesi ve sürekli olarak çalışır durumda tutulması birimin asli görevidir. Bunun için belediyenin tüm birimleri arasında güvenli iletişimin sağlanması, yedeklerin tutulması, kullanıcı yetkilerinin yönetilmesi ve ihtiyaç duydukların her türlü teknik desteğin verilmesi teknik altyapı birimi tarafından gerçekleştirilir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Bilgi İşlem Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik,
 • Elektronik İmza kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,
 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Devamını Oku

Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C.
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra

No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin

Tamamlanma
Süresi

(En Geç)

1

İnşaat Olan Binaların

(mesken ya da işyeri adreslerinin ruhsata uygun olarak) bilgilerinin güncellenmesi

İskân belgesi ya da İş Bitirme Tutanağı.

1 Gün

2

Adres

Doğrulama

(Adres kayıt )

Adrese kayıt yaptırmak için gelen vatandaşın kendi üzerine ait fatura(elektrik, su, doğalgaz ve ttnet son dönem faturası).

Tapu ve ya Kira kontratı (Noter Onaylı)

2 Gün

3

Dask için Adres kodu

verilmesi

Tapu bilgileri ya da adrese ait elektrik, su, doğalgaz ve ttnet faturası .(Telefon ile dask için adres kodu bilgisi verilmemektedir.)

1 Gün

4

Kapı no ve Sokak tabelaları eksiklikleri ile ilgili şikâyetler.

E-mail yolu, şahsen müracaat ve ya telefon ile başvuru gerekir.(İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bildirimleri yapılmaktadır.)

1 Gün

5

Resmi Yazışmalar

Şirket ve site yönetim onaylı dilekçe

(vergi levhası)

2 Gün

6

Binaların içkapı nolarındaki yanlışlıkların form doldurularak yerinde tespiti.

Şahsen müracaatla birlikte işlem yapılacak o adrese ait elektrik, su, doğalgaz ve ttnet faturası ve tapu.

2 Gün

İlk Müracaat Yeri

:Bilgi İşlem Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:Eyüp Belediye Başkanlığı

İsim

:Necip ASLAN

İsim

:Bayram Sinan Abdüsselamoğlu

Ünvanı

:Bilgi İşlem Müdürü

Ünvanı

:Başkan Yardımcısı

Tel

:0212 440 05 70

Tel

:0212 444 30 00

Faks

:0212 612 20 00

Faks

:0212 612 20 00

E-posta

:bilgiislem@eyup.bel.tr

E-posta

: sinan.abdusselamoglu@eyup.bel.tr