GÖREV TANIMLARI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye Eyüp Belediyesi
Müdürlük Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdür Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Çalışma İlkeleri

Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.İlçe halkının Belediyenin faaliyetlerini öğrenme, takip etme ve katılım sağlama haklarının olduğu bilinciyle hareket etmek.Belediyemiz hakkında haksız eleştirilere sebebiyet vermeyecek zamanlama ve şeffaflık içerisinde bilgilendirme yapmak.Belediye faaliyetlerini duyurmada, toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilecek alternatif basın ve yayın materyallerini kullanmak. Hizmetin kalitesi ve amaçları ile kamuoyundaki algının birbirleri ile örtüşmesini sağlayacak tanıtımlar yapmak.Görsel, işitsel ve yazılı yayınları; toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak bir tarafsızlıkla yapmak.

Personel Yapısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; Basın Birimi, Yayın Birimi ve Halkla İlişkiler Birimi ve alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları Bölümü, 13, 14 ve 15. Maddelerinde yer alan; Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, belediyenin ve belediye başkanının ilçe halkı nezdinde imajının korunması ve iyi hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Belediye faaliyetlerinin medyada geniş yer alması ve bu faaliyetlerin etkin duyurulması için çalışmalar yapar. Belediyemizin tanıtımını yapmak veya yaptırmak, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmeye yönelik, spor gibi alanlarda faaliyetler gerçekleştirmek, Belediye Başkanlığının izlemekte olduğu “Faaliyet Programı’nın halka anlatılmasını, yapılan hizmetlerin devamlı ve tam olarak halka duyurulmasını sağlar. Belediye Yönetiminin halkla iletişimini sağlayan, demokratik, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi çerçevesinde, tüm bu görevlerin kanun ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlayan bir müdürlüktür.

Basın Birimi

Belediye Başkanı’nın ve Belediyenin her türlü medya faaliyetini kurum lehine olacak şekilde yürütür. Bunun için kurum faaliyetlerinin medyada yer alması çalışmalarını yerine getirir. Gerekli durumlarda basın bildirileri hazırlar ve kurum aleyhine olan haberleri takip ederek kurum lehine çevirir.

Başkanlık ve Belediye hizmetlerinin görünürlüğünü arttırmak üzere basın aktivite projeleri geliştirir ve amirine teklif eder, Başkanca onaylanan projelerin Basınla ilgili organizasyonlarını gerçekleştirir.

Yayın Birimi

Kurumun tanıtımı maksatlı her türlü basılı iş ve işlemleri yerine getirir. Broşür, el ilanı, afiş, dergi, kitap, fotoğraf, video, ses gibi tüm yayın argümanlarını kullanarak çalışmalarını yürütür ve arşivler.

Halkla İlişkiler Birimi

Belediye’nin vatandaş ile sürekli iletişim noktasıdır. Beyaz masa ile Belediye’ye gelen vatandaşların taleplerini yerine getirir. Çağrı Merkezi ile Belediyeyi arayan vatandaşların taleplerini yerine getirir. Gönül elçileri ile de Belediyeye ulaşamayan vatandaşlara ulaşarak ihtiyaç ve taleplerinin yerine getirir. Ayrıca 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği; Vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve çözüm üretme noktasında, kanun çerçevesinde 15 günlük süre içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap verilmesi kaydıyla, tüm müdürlüklerle koordineli bir çalışma yürütür.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, aşağıda belirtilen;

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,
 • hükümlerine uygun olarak yerine getirir.
Devamını Oku
BVU ile Ortak Projeler Geliyor Detayı Görüntüle

BVU ile Ortak Projeler Geliyor

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimleri sonucu başlatılan çalışmayla, Eyüp Belediyesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi (BVU) iş birliğinde insan odaklı ve halk sağlığını ön planda tutacak ortak projeler hazırlanarak hayata geçirilecek.

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

T.C.

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Hizmetin adı

Başvuruda istenen belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

GEZİ ORGANİZASYONU

 1. KAYIT YAPILMASI

 1. ARAÇ KALKIŞ YER VE SAAT VATANDAŞA BİLDİRİLMESİ
 2. BAŞVURU YAPAN YETERLİ SAYIYA ULAŞMAZSA KİŞİLER ARANIR VE GEZİ ERTELENİR. GEREKLİ SAYIYA ULAŞILINCA UYGUN OTOBÜS TAHSİS EDİLİR. GEZİYE KATILANLARIN KAYIT BİLGİLERİNİN OLDUĞU BELGE İMZALATILIR.
 3. DÖNÜLDÜKTEN SONRA İMZALANMIŞ OLAN BELGE BEYAZ MASAYA TESLİM EDİLİR

3 GÜN

2

BEYAZ MASA ŞİKAYET VE BAŞVURU TAKİBİ

 1. DİLEKÇE TELEFON, E-MAİL VEYA YÜZ YÜZE ŞİKAYET ALINARAK ŞİKAYET FORMUNA YAZILIR.
 2. DİLEKÇE İSE KAYIT YAPILARAK SAYI VERİLİR.
 3. İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖNDERİLİR
 4. DİLEKÇE DEĞİL İSE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞE TELEFON TELSİZ YAZI VEYA E-MAİL ARACILIĞI İLE BİLDİRİLİR
 5. CEVAP GELMEDİYSE BU İŞLEM SONUÇLANDIRILMASI İÇİN İLGİLİ YERLER TEK ŞİKAYET SONUCU GELİNCE ŞİKAYET FORMU DOSYASINDAN ALINARAK SONUCU YAZILIR.İT EDİLEREK TEKRARLANIR.
 6. YAZILI YADA SÖZLÜ OLAN ŞİKAYETLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ VARSA BİLGİLENDİRME YAZISI YAZILIR.

7 GÜN

3

ŞİKAYET MÜRACAAT

 1. ŞİKAYET MÜRACAATI
 2. BİLGİLERİN SİSTEME KAYDI YAPILMASI
 3. İLGİLİ MÜDÜRLÜĞE HAVALE
 4. İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜN CEVAP GELİNCE
 5. ÜST YAZIYA SAYI VERİLİP İŞLEMSİZ VATANDAŞA ELDEN YADA POSTA YOLU İLE GÖNDERİLİR.

7 GÜN

4

DİLEKÇE YAZILMASI

 1. VATANDAŞ KONUYU MEMURA İZAH EDER.
 2. UYGUN DİLEKÇE YAZILIR, İLGİLİ MÜDÜRLÜĞE YÖNLENDİRİLİR.

GÜNLÜK

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

Başkan Yardımcısı

İsim

Süleyman KÖMÜR

İsim

Ahmet Turan KOÇER

Ünvanı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Ünvanı

Belediye Başkan Yardımcısı

Tel.

0212 440 04 76

Tel.

0212 440 04 23

Faks

0212 440 04 79

Faks

0212 440 04 27

E-posta

suleyman.komur@eyup.bel.tr

E-posta

ahmetturan.kocer@eyup.bel.tr