GÖREV TANIMLARI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye: Eyüp Belediyesi

Müdürlük: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Müdür: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • İlçe halkının Belediyenin faaliyetlerini öğrenme, takip etme ve katılım sağlama haklarının olduğu bilinciyle hareket etmek.
  • Belediyemiz hakkında haksız eleştirilere sebebiyet vermeyecek zamanlama ve şeffaflık içerisinde bilgilendirme yapmak.
  • Belediye faaliyetlerini duyurmada, toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilecek alternatif basın ve yayın materyallerini kullanmak. Hizmetin kalitesi ve amaçları ile kamuoyundaki algının birbirleri ile örtüşmesini sağlayacak tanıtımlar yapmak.
  • Görsel, işitsel ve yazılı yayınları; toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak bir tarafsızlıkla yapmak.

Personel Yapısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesindeki; Basın Birimi, Yayın Birimi ve Halkla İlişkiler Birimi ve alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları Bölümü, 13, 14 ve 15. Maddelerinde yer alan; Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, belediyenin ve belediye başkanının ilçe halkı nezdinde imajının korunması ve iyi hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Belediye faaliyetlerinin medyada geniş yer alması ve bu faaliyetlerin etkin duyurulması için çalışmalar yapar. Belediyemizin tanıtımını yapmak veya yaptırmak, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmeye yönelik, spor gibi alanlarda faaliyetler gerçekleştirmek görevleri arasındadır. Belediye Başkanlığının izlemekte olduğu “Faaliyet Programı’nın halka anlatılmasını, yapılan hizmetlerin devamlı ve tam olarak halka duyurulmasını sağlar. Belediye Yönetiminin halkla iletişimini sağlayan, demokratik, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi çerçevesinde, tüm bu görevlerin kanun ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlayan bir müdürlüktür.

Basın Birimi

Belediye Başkanı’nın ve Belediyenin her türlü medya faaliyetini kurum lehine olacak şekilde yürütür. Bunun için kurum faaliyetlerinin medyada yer alması çalışmalarını yerine getirir. Gerekli durumlarda basın bildirileri hazırlar ve kurum aleyhine olan haberleri takip ederek kurum lehine çevirir.

Başkanlık ve Belediye hizmetlerinin görünürlüğünü arttırmak üzere basın aktivite projeleri geliştirir ve amirine teklif eder, Başkanca onaylanan projelerin Basınla ilgili organizasyonlarını gerçekleştirir.

Yayın Birimi

Kurumun tanıtımı maksatlı her türlü basılı iş ve işlemleri yerine getirir. Broşür, el ilanı, afiş, dergi, kitap, fotoğraf, video, ses gibi tüm yayın argümanlarını kullanarak çalışmalarını yürütür ve arşivler.

Halkla İlişkiler Birimi

Belediye’nin vatandaş ile sürekli iletişim noktasıdır. Beyaz masa ile Belediye’ye gelen vatandaşların taleplerini yerine getirir. Çağrı Merkezi ile Belediyeyi arayan vatandaşların taleplerini yerine getirir. Gönül elçileri ile de Belediyeye ulaşamayan vatandaşlara ulaşarak ihtiyaç ve taleplerinin yerine getirir. Ayrıca 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği; Vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve çözüm üretme noktasında, kanun çerçevesinde 15 günlük süre içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap verilmesi kaydıyla, tüm müdürlüklerle koordineli bir çalışma yürütür.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, aşağıda belirtilen;

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

e. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g. 4857 sayılı İş Kanunu,

h. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

j. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

k. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,

hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

Devamını Oku
BVU ile Ortak Projeler Geliyor Detayı Görüntüle

BVU ile Ortak Projeler Geliyor

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimleri sonucu başlatılan çalışmayla, Eyüp Belediyesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi (BVU) iş birliğinde insan odaklı ve halk sağlığını ön planda tutacak ortak projeler hazırlanarak hayata geçirilecek.